Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie zajęć tanecznych dla przedszkolaków
Organizator:GMINA WISZNIA MAŁA
Adres: ul. WROCŁAWSKA 9, 55-114 Wisznia Mała
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. trzebnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 71 308-48-00 Fax: 71 312-70-68
E-mail:
Opis:,,Prowadzenie zajęć tanecznych dla przedszkolaków w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 3 łatki oraz 4-5-cio łatki - w Przedszkolu Publicznym w Ligocie Pięknej działającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej". Zadanie będzie wykonywane pod nadzorem koordynatora lokalnego (członek kierownictwa placówki) oraz Urzędu Gminy Wisznia Mała. Poziom zajęć i programu ich realizacji będzie dostosowany do możliwości uczestników/czek. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:
o prowadzenie zajęć tanecznych przedszkolu w Ligocie Pięknej mieszczącego się przy ulicy Na Kolonii 74, 55-114 Ligota Piękna, w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej. Zamawiający zapewnia salę dostosowaną do możliwości ruchowych dzieci uczestniczących w zajęciach;
>> przygotowanie harmonogramu zajęć obejmującego wszystkie zaplanowane zajęcia w porozumieniu
z koordynatorem lokalnym w terminie 7 dni od zawarcia umowy; s prowadzenie zajęć z użyciem własnego sprzętu grającego z możliwością podłączenia do sieci
elektrycznej w miejscu wykonywania usługi tj. przedszkolu w Ligocie Pięknej;
o przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rozpoczęcie zajęć diagnozy umiejętności / koordynacji ruchowej uczestników (pod pojęciem uczestnika rozumie się chłopca lub dziewczynkę zakwalifikowanych do udziału w zajęciach) oraz diagnozy końcowej badającej postęp uczestników. Diagnoza będzie opinią prowadzącego zajęcia o umiejętnościach dzieci - koordynacja ruchowa, możliwości motoryczne itd. Wyniki diagnozy wykonawca sporządzi w formie pisemnej ustalonej z Zamawiającym;
o prowadzenie dziennika zajęć obejmującego min. listę obecności, liczbę zrealizowanych godzin, tematykę zajęć wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego;
o promocję projektu zgodnie z zaleceniami koordynatora lokalnego i kierownika projektu. Pod pojęciem promocji Zamawiający rozumie stosowanie w materiałach i dokumentacji projektowej zasad promocji i oznakowania projektów określonych w ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" zgodnie z jego aktualnie obowiązującą wersją. Zamawiający przekaże wykonawcy wzory logotypów i informacji niezbędnych do umieszczenia na dokumentacji projektowej np. dzienniku zajęć.
Program zajęć - ogólne założenia.
1.1. Zajęcia będą realizowane w podziale na dwie grupy wiekowe: dzieci w wieku 3 lat oraz 4-5-cio łatki. Każda z grup maksymalnie do 25 dzieci.
1.2. Cel zajęć:
1.2.1.kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zabaw rytmicznych i ruchowych,
1.2.2.nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania i zastosowania podstawowych kroków tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego w układach choreograficznych
1.2.3.wyrobienie i rozwijanie umiejętności tanecznych, poczucia rytmu, słuchu i wrażliwości muzycznej
1.2.4.kształtowanie i koordynacji ciała, estetyki ruchu, płynności ruchów 1.2.5.pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka.
1.1. Czas trwania zajęć. Wszystkie zajęcia w formacie godzin przedszkolnych po 30 minut. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w trybie kilku godzin z rzędu, maksymalnie 2 x 30 min.
1.2. Przewidywany czas realizacji zajęć - nie wcześniej niż przed godziną 9.00 i nie później niż do godziny 16.30 od poniedziałku do piątku. Szczegółowy harmonogram zajęć musi być dostosowany do planu zajęć przedszkola w Ligocie Pięknej.
1.3. Liczba godzin dla każdej grupy wynosi 30. 2 grupy x 30 godzin przedszkolnych (tj. 2 x 30 x 30 minut) = łącznie całkowity zakres zadania: 60 x 30 minut do wykonania do dnia 30 czerwca 2018r.
Przez 1 godzinę przedszkolna zajęć Zamawiający rozumie 30 minut zegarowych.
2. Kod CPV 80000000-4. Usługi edukacyjne i zawodowe.
Miejsce i termin składania ofert: Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2018r. do godziny 14.00, w formie dokumentu papierowego, w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Wisznia Mała, 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, w zamkniętej
kopercie z napisem:__
Oferto na zadanie pn.: ,,Prowadzenie zajęć tanecznych dla przedszkolaków w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej" NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.03.2018 r. do GODZ. 14.00
Otwarcie ofert:Otwarcie nastąpi w Urzędzie Gminy Wisznia Mała w pokoju nr 6 o godzinie 14.30.
Termin składania:2018-03-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018
Wymagania:Warunki płatności:
Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po zakończeniu realizacji projektu, po zatwierdzeniu liczby wykonanych godzin w dzienniku zajęć przez koordynatora projektu w ZSP Wisznia Mała. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszystkich nienazwanych usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, które wykonawca, jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji jak również nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług-VAT (jeśli dotyczy). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
Przygotowanie oferty - oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ocenie podlegają oferty złożone na formularzu ofertowym oraz spełniające wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie (nie dopuszcza się składania kilku ofert, alternatywnych propozycji zajęć).
Kryteria wyboru/wagi punktowe:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - 100%
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn;
2. Wszelkie pytania Wykonawcy zobowiązani są wnosić najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert;
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty;
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, (jeśli dotyczy).
Kontakt:Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Rafał Jurneczko w godz. 09:00 do 14:00, tel. 71 308 48 37, fax 48 71 312-70-68 poczta elektroniczna: r.iurneczko@wiszniamala.pl;
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:UGWM.271.ZO.16.18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: