Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25635459 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie zajęć z gimnastyki
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Adres: ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (18) 444 36 23 wew. 28, faks (18) 443 52 39, tel.: 18 35 48 273
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 złotych netto (bez podatku VAT)
II. Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025.
V. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych Klubu Senior+, w formie
dofinansowania z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego w zakresie ustalonym w programie wieloletnim ,,Senior+" na lata 2021 - 2025
2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi:
a) Wykonawca w ramach świadczonej usługi:
b) opracuje ramowy program zajęć (konspekt zajęć),
c) zapewni salę i niezbędny sprzęt do wykonania usługi,
d) przeprowadzi łącznie 32 godz. zajęć dla dwóch grup 15 osobowych uczestników Centrum Sądeckiego Seniora, przy czym przyjmuje się, że godz. to 45 minut,
e) zapewni uczestnikom zajęć dostęp do szatni i toalet.
3. Usługi będą realizowane w okresie po podpisaniu umowy do dnia 15.12.2023 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8.00 do 11.00. Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym - pracownikiem Centrum Sądeckiego Seniora.
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
5. Wykonawca winien oświadczyć, że osoba prowadząca zajęcia posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz dysponuje wiedzą niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych usług przy zachowaniu zawodowej staranności.
7. Zaoferowane wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów, zapewnienia sali i niezbędnego sprzętu do ćwiczeń, podatki, i inne naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów.
8. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o iloczyn rzeczywistej liczby godzin świadczenia usługi prowadzenia zajęć gimnastycznych i stawki godzinowej.
9. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, po zakończeniu danego miesiąca, za rzeczywistą liczbę godzin świadczenia usługi prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki dla seniorów w danym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy czym w miesiącu grudniu faktura VAT/rachunek powinien być wystawiony i doręczony Zleceniodawcy nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r.
10. Zapłata zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP, o ile konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów.
11. Pozostałe szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Oferta w formie papierowej wraz z załącznikami (patrz: lista załączników) powinna zostać przesłana kurierem lub pocztą lub dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ul. Grunwaldzka 59A, 33-30 Nowy Sącz, w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku, do godz. 09:30 (godz. pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700 do 1500).
Termin składania:2023-08-16
Miejsce i termin realizacji:VII. Terminy realizacji zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy do dnia 15 grudnia 2023 r.,
Wymagania:3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, oraz opisane: ,,Oferta na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025.
4.
nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 59A
33-300 Nowy Sącz
Zespół ds. Zamówień Publicznych
,,Oferta na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Zespół ds. zamówień publicznych
ul. Grunwaldzka 59A
33 - 300 Nowy Sącz
Faks (18) 443 52 39
e-mail: zp@mops.nowysacz.pl
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Pytania winny być składane na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie w terminie 2 dni roboczych, jednocześnie upubliczniając pytanie i odpowiedź na stronie internetowej: http://bip.malopolska.pl/mopsnowysacz, w zakładce zamówienia publiczne - poniżej 130 000 zł.
VIII. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1. Osoba prowadząca bezpośrednio zajęcia gimnastyczne powinna posiadać minimum wykształcenie wyższe z zakresu fizjoterapii lub wychowania fizycznego lub wyższe i kurs instruktora gimnastyki i/lub kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej.
2. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższego warunku w formule spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie 1 (jedną) osobą posiadającą minimum wykształcenie wyższe z zakresu fizjoterapii lub wychowania fizycznego lub wyższe i kurs instruktora gimnastyki i/lub kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej, która będzie prowadziła bezpośrednio zajęcia dla seniorów)
IX. Wykluczenie z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn. zm), wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
X. Kryteria którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
L.p.
Nazwa kryterium
waga
1
Cena oferty
100 pkt.
2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
a) Kryterium cena oferty. W tym kryterium oferta może uzyskać maximum 100 punktów. Ocena będzie następowała według wzoru:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = .................................................................................. x 100
Cena oferty badanej
3. Ocena łączna oferty stanowi liczby punktów uzyskanych w ramach ustalonego kryterium. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i będzie podlegać ocenie oraz uzyska największa liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż uzyskały tą samą łączną ilość punktów ( w sytuacji gdy zaoferowana cena jest równa) zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XI. Termin związania ofertą
1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny każdej pozycji zamówienia oraz całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Oferty które będą zawierały wycenę tylko niektórych pozycji zamówienia zostaną uznane przez Zamawiającego jako oferty niekompletne i nie będą dopuszczone do oceny ofert - zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do podania:
1) ceny łącznej (netto, brutto oraz stawki podatku VAT) za 32 godziny świadczenia usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025,
2) lub łącznej ceny za 32 godziny świadczenia Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób
starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025, jeżeli zachodzić będzie konieczność obciążenia Zamawiającego kosztami pracy Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi (np.: ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy itp.)
3) ceny jednostkowej brutto za 1 godzinę świadczenia usług polegających na prowadzeniu zajęć z gimnastyki dla seniorów - uczestników Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, realizowanych w ramach dofinansowania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia w formie Klubu Samopomocy dla osób starszych dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na podstawie programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025,
4) imienia i nazwiska osoby, która będzie bezpośrednio świadczyć usługę oraz spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu fizjoterapii lub wychowania fizycznego lub wyższego i kurs instruktora gimnastyki i/lub kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej.
5) adres placówki gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia (nazwa i dokładny adres).
5. Zamawiający poprawia w złożonej ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie błąd obliczenia wartości zamówienia powstały w wyniku mnożenia ilości zamówionego asortymentu przez cenę jednostkową lub błąd w sumowaniu liczb w kolumnie wartość brutto.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
8. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. Zaleca się, by każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
2. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
3. Wykonawca może podać tylko jedną łączną cenę bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsc po
przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną łączną cenę za cały przedmiot zamówienia brutto.
5. Wynagrodzenie powinno obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, koszty dostaw i inne należności wymienione i niewymienione w zapytaniu ofertowym. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen jaki kształtować się będzie w okresie wykonywania zamówienia i nie będą podlegać zmianom i aktualizacji.
7. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z chwilą zwiększenia kosztów Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
XIV. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oceny ofert.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy, dostarczyć dokumenty potwierdzające (dla osoby wskazanej w formularzu ofertowym, która będzie bezpośrednio świadczyła usługi:
a. posiadania minimum wykształcenie wyższego z zakresu fizjoterapii lub wychowania fizycznego lub wyższego i kursu instruktora gimnastyki i/lub kursu instruktora gimnastyki korekcyjnej,
3. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Zamawiający uzna za uchylanie się od zawarcia umowy, co upoważnia zamawiającego do udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie do podpisania umowy, upoważnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów
5. Zamawiający może udzielić zamówienia kolejnemu wykonawcy, który w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, w przypadku uchylania się lub odstąpienia od realizacji zamówienia przez pierwszego wybranego Wykonawcę.
6. O odrzuceniu ofert-(y), o nierozpatrzeniu oferty , oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podając uzasadnienie.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
XVI. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy:
a) w zakresie rzeczowym, wysokości wynagrodzenia, ilości świadczonych usług, terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu wykonania umowy, osób wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności, wykonania umowy przy pomocy podwykonawców,
b) w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, tj. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin usług prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki dla seniorów,
c) zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron, np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami,
d) wynikłych z nieprzewidzianych okoliczności, w tym w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zaproszeniem do złożenia oferty,
e) wynikłych z omyłek pisarskich, edytorskich itp.
XVII. Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych netto.
XVIII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego, prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert w sytuacji gdy oferta najkorzystniejsza przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, ponadto Zamawiający może zamknąć prowadzone postępowanie bez dokonania wyboru oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania, oraz w sytuacji nie złożenia żadnej oferty.
2. Wykonawcy uczestniczą w prowadzonym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrywania i jej odrzucenia w sytuacji, gdy Wykonawca składający ofertę nie dopełni obowiązków wskazanych w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
c) jest niekompletna, brakuje wymaganych załączników, dokumentów, oświadczeń i braki te nie zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
d) wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, bądź przedstawi rozwiązania wariantowe w ofercie,
e) Wykonawca składający ofertę nie dopełni obowiązków wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
f) Wykonawca składający ofertę nie spełni warunków udziału w postępowaniu,
g) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie rozdziału IX niniejszego zapytania ofertowego.
6. Odrzucenie oferty powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
7. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie planuje udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje:
a) zamówień ramowych i zawarcia umowy ramowej;
b) przedstawiania ofert wariantowych;
c) rozliczenia w walutach obcych;
d) aukcji elektronicznej;
e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
Uwagi:XIX. Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO*- informuje się, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz.
2. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Pan Marek Rogóz Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz; email: iod@mops.nowysacz.pl; tel.: 18 444 36 23.
3. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.VII.2710.Z.139.2023
4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres wskazany w stosownych przepisach prawa, dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO***.
8. Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Dodatkowe informacje Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XX. Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 14 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO* - informuje się, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz;
2. Inspektor Ochrony Danych*
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest: Pan Marek Rogóz Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz; email: iod@mops.nowysacz.pl; tel.: 18 444 36 23.
3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy MOPS.VII.2710.Z.139.2023
4. Okres przechowywania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.
5. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w złożonej ofercie - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel. stacjonarnego i komórkowego, nr faxu, e-mail).
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom usług IT).
9. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.
10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Dodatkowe informacje
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
Kontakt:5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i stosownych wyjaśnień udzielają od poniedziałku do piątku w sprawach procedury Dawid Jabłoński i Marcin Janusz tel. (18) 444-36-23, fax. (18) 443 52 39, e-mail: zp@mops.nowysacz.pl, w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia P. Renata Fecko e-mail: zp@mops.nowysacz.pl. tel.: 18 35 48 273, fax. (18) 443 52 39.
Kod CPV:92000000-1
Numer dokumentu:MOPS.VII.2710.Z.139.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: