Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa budynku inwentarskiego
Organizator:Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach
Adres: ul. Koszalińska 85, 76-031 Mścice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. koszaliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 316 50 44
Opis:Przebudowa budynku inwentarskiego (Porodówka)" Dz. 13/21, gmina Będzino, miejscowość Kazimierz Pomorski, woj. zachodniopomorskie
Specyfikacja:1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do odbioru w siedzibie Spółki: ,,Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. , ul. Koszalińska 85, 76-031 Mścice oraz na stronie www.ohzmscice.com.pl .
Miejsce i termin składania ofert: 3. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przebudowa budynku inwentarskiego (Porodówka)" do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dn. 17.06.2019 r. o godzinie 12:00.
Termin składania:2019-06-17
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania zadania: rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, zakończenie najpóźniej do 31 października 2019 roku.
Wadium:25.000,00 złotych
Wymagania:2. Oferta powinna zawierać wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
4. Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
5. Zamawiający nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia ofert lub odwołania wykonania zadania bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki.
8. Przetarg odbywa się zgodnie z art.701 i 703 - 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / przetarg nie jest zamówieniem publicznym /.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: