Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego
Organizator:GMINA ZALEWO
Adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. iławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:89) 758 83 77 wew. 21. Fax 89 758 82 72
Opis:W imieniu Gminy Zalewo zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych pn.
,,Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie"
I. Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Oznaczenie wg CPV:
CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Zakres robót obejmuje w szczególności:
? roboty ziemne - wykopy, przemieszanie, plantowanie i wywożenie ziemi,
? wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
? wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
? ułożenie warstwy nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 w kolorze szarym, obramowana krawężnikiem betonowym (zagłębionym) 15x30),
? rekultywację terenu (roboty porządkowe).
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Szczegółowe parametry techniczne:
? łączna długość projektowanego odcinka: ok. 120,00 mb
? projektowana szerokość: ok. 3,00 m
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji niezbędnych prac przygotowawczych (tj. obsługi geodezyjnej oraz wprowadzenia niezbędnego oznakowania robót ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego) i porządkowych (w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie realizacji zadania, a także utylizacji odpadów).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót budowlanych.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo -sekretariat pokój nr 9.
UWAGA.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę zadania. VIII. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2017r. do godz. 11:00.
Termin składania:2017-10-31
Miejsce i termin realizacji:IV Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.
Wymagania:4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
Niniejszym informuję, iż zapytanie cenowe służy do rozeznania rynku i ewentualnego zawarcia umowy.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Rafał Konicz, tel. 89) 758 83 77 wew. 21.
Kod CPV:45233120-6
Numer dokumentu:RL271.1.21.2017.AG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: