Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o
Adres: ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kwidzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 055 2782 032, 055 2782 285
E-mail:
Opis:,,Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach"
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w
Prabutach.
2) Zakres prac obejmuje w szczególności:
? wytyczenie przez uprawnionego geodetę.
? przebudowa wewnętrznych dróg o nawierzchni z płyt YOMB w zakresie regulacji
wysokościowej i ich poszerzenia.
? regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z pierścieniem odciążającym i
pierścieniami dystansowymi
? wymiana przykrycia wraz z regulacją pionową studni kanalizacji energetycznej
? przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej
? Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z zapisami niniejszego
zaproszenia oraz treścią zawartej umowy.
5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty zgodnie z najlepszą wiedzą
techniczną.
6) Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do
Zaproszenia.
7) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia
jego oferty do zawarcia umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na Formularzu
ofertowym,
2) Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o. w
Prabutach, Ul. Kwidzyńska 15, w sekretariacie, w terminie do 15.02.2021
do godz. 10.00
3) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego
oraz napis:
,, NIE OTWIERAĆ"
,,Przebudowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Prabutach"
4) Oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:11. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2021 roku o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2021 r.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) Posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania przedmiotowego zamówienia, tj.:
? Wykonawca winien dysponować osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika
budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
? Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5. Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Wykaz osób - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - potwierdzający dysponowanie
Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia.
3) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego przez Wykonawcę
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.
4) Kosztorys ofertowy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) W ofercie należy podać cenę ryczałtową za całość zamówienia. Cena oferty
zostanie wyliczona przez Zleceniodawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym
na podstawie zaproszenia do składania ofert i dokumentacji projektowej.
Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma
funkcje pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny ofert. Wobec faktu, że
przedmiar ma charakter pomocniczy Zamawiający nie będzie zajmował
stanowiska w sprawie pytań dotyczących przedmiaru.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z Zaproszenia do składania ofert oraz dokumentacji projektowej.
3) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT 23 %, brutto,
4) Cena ofertowa jest ceną podaną na Formularzu ofertowym - Załącznik 1 do Zaproszenia,
5) Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy.
8. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %.
9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru.
12. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania i warunki udziału postępowaniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.pewik.pl
14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego,
2) Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie oświadczenia kierownika budowy
wraz z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i dokumentów potwierdzających przynależność do
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty,
dotyczące osoby, która będzie sprawowała funkcję Kierownika budowy,
3) Nieusprawiedliwione nie stawienie się Zleceniobiorcy w wyznaczonym terminie będzie
równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od podpisania umowy.
Kontakt:6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w
siedzibie zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa
,,PEWIK" Sp. z o.o., Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 32, e-mail:
sekretariat@pewik.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Mistrz ds. Technicznych -
Arkadiusz Wacławiak.
2) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z warunkami zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowywania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub emailem.
3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane
z przeprowadzonym postępowaniem oraz zamieści je na stronie internetowej firmy
www.pewik.pl.
4) Zamawiający udziela odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że
zapytanie zostanie skierowane nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: