Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15805750 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-31
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa drogi
Organizator:Gmina Brzozów
Adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. brzozowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (13)43 410 50 Faks: (13)43 410 55, tel. /13/ 306-10-61
E-mail:
Opis:3. Nazwa zamówienia:
,,Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 5518/8, 5518/23 w miejscowości Przysietnica"
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy i warstwy ścieralnej drogi gminnej. Korona drogi będzie wykonana z mieszanek mineralno - bitumicznych w dwóch warstwach konstrukcyjnych (warstwa profilująca oraz warstwa ścieralna). Remontowany odcinek na którym będzie układana nawierzchnia będzie miał długość 210 mb i szerokość około 3 m. Pobocze wykończone poprzez wyprofilowanie i utwardzenie pospółką na całej długości wykonanego odcinka wraz z przebudową zjazdów do istniejących posesji.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określonych w/w dokumentach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10 :00 w siedzibie Zamawiającego.
Urząd Miejski w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów, Biuro Obsługi Klienta
12. Dopuszczalne formy składania ofert:
- zamknięte opakowanie na adres Zamawiającego podany w pkt 1. -e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
Otwarcie ofert:10. Miejsce i termin otwarcia /prezentacji ofert: Oferty zostaną otwarte/zaprezentowane dnia 14.08.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. Urząd Miejski w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów, pokój nr 118 Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-08-14
Miejsce i termin realizacji:8. Termin wykonania zamówienia : - do 09.11.2018 r.
Wymagania:6. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na okres 36 m-cy od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.
Gdzie :
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert. C bad- cena ( brutto) oferty badanej.
Kontakt:13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia - Piotr Wojnar, tel. /13/ 306-10-50
b) w sprawach procedury udzjelenia zamówienia - Marian Data tel. /13/ 306-10-61
- w terminach do dnia 13.08.2018 r. w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30
Kod CPV:45233142-6
Numer dokumentu:ZP.271.1.20.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: