Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa drogi
Organizator:Powiat Wieluński
Adres: Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieluński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 43 843 79 25,, tel. 43 843 14 50, tel. 043 843 79 14, fax. 043 843 42 63
E-mail:
Opis:Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E ul. Spacerowa w m. Gaszyn
2. Przedmiotem zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany przebudowy drogi wraz z przedmiarem robót załączonym do zapytania cenowego.
Zamawiający będzie wymagał najpóźniej w dacie podpisania umowy złożenia przez wybranego Wykonawcę kosztorysu, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys powinien być przedłożony w opcji ,,Kalkulacja uproszczona" i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowe, wartości. Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie narzuty.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2,98-300 Wieluń, pok. 126 w terminie do 17.07.2020r. do godz. 10:00. Zamknięta koperta/opakowanie zawierające ofertę będą posiadać następujące oznaczenia:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń Oferta na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E ul. Spacerowa w m. Gaszyn"
Termin składania:2020-07-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
- do 30 września 2020r.
Wymagania:Warunki płatności:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury potwierdzonej protokołem odbioru końcowego, przelewem na konto wymienione w tej fakturze. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego robót. Gwarancja i rękojmia:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 5 lat gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2) W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie zostanie dokonane pisemnie na adres lub telefonicznie -zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie.
3) Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną wadę na własny koszt.
4) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.
5) Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w ustępie 4 i nie wykluczające eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
6) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udzielić innych niż w ustępach 4 i 5 terminów usunięcia wad.
7) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
8) Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzania na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
5. Kryterium wyboru oferty: o wyborze oferty decyduje najniższa cena.
Kontakt:6. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
- Ewelina Gieroń - Starostwo Powiatowe w Wieluniu, tel. 43 843 79 25,
- Bartłomiej Panek - Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, tel. 43 843 14 50
Numer dokumentu:ON.272.01.16.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: