Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa drogi gminnej
Organizator:Urząd Gminy Kiernozia
Adres: ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 242779080, fax +48 242779080
Opis:Gmina Kiernozia (pow. łowicki; woj. łódzkie) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej od ul. Sobockiej w stronę ul. Rynek Kopernika w Kiernozi". Zakres robót szczegółowo określają przedmiar robót - załącznik nr 5 do Warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa - załącznik nr 6.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kiernozi ul. Sobocka 1A w pok. 2 (Sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 10:15.
Termin składania:2017-11-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji prac do 20 grudnia 2017 r.
Wymagania:Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony projekt, przedmiar robót oraz o pomiary własne na podstawie wizji w terenie.
Numer dokumentu:Z.P.271.9.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: