Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-12
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa drogi gminnej
Organizator:Urząd Gminy w Rozogach
Adres: ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. /089/ 72-26-002, 72-26-038 Fax. /089/72-26-055
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
Gmina Rozogi zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
przebudowa drogi gminnej nr 199007N prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi
Wilamowo"
L Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu nawierzchni żwirowej.
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego - BIP Urzędu Gminy-rozogLbipgmina.pl
Kruszywo użyte do wykonania przebudowy drogi powinno posiadać świadectwo przydatności
w drogownictwie do nawierzchni dróg, potwierdzone odpowiednim świadectwem badania.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych
wypadków, dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin i miejsce złożenia oferty: Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty,
kuriera, w sekretariacie Urzędu Gminy w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,
12-114 Rozogi, w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.
8. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty czy kuriera - liczy się data wpływu do
Zamawiającego.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 października 2019 r.
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert:
1. Cena - 100%
2. Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena =---------------------x 100
Cena badana
IV. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
- posiada osobę/ osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, będącymi
przedmiotem zamówienia w zakresie wykonawczym robót drogowych, z co najmniej
3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi, licząc od dnia uzyskania
uprawnień. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako
okres 36 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie
faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać).
- posiada lub będzie posiadał niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia tj. równiarkę
drogową, walec drogowy, samochód samowyładowczy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Inne warunki zamówienia:
1. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia - 36 miesięcy,
2. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia - 30 dni
VI. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego;
3. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności
wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5 Oferta wraz z niezbędnymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Oferta na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 199007N
prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Wilamowo";
6. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzającej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VIII. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany terminu składania ofert;
2. Uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
3. Poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy;
4. Odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
5. Unieważnienia postępowania na zasadach określonych w art. 93 ustawy Pzp;
Kontakt:VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Jerzy Kaczmarczyk tel. 89 7226002 w.37, 600 389 084
Numer dokumentu:P0.7021.6.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: