Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa drogi wojewódzkiej
Organizator:Gmina Zalewo
Adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. iławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. ( 089 ) 758 83 77
E-mail:
Opis:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
na wykonanie zadania pn.

,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo."

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych polegających na budowie ciągu
pieszego (wzdłuż ulicy Traugutta w Zalewie) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
szarym, ograniczonej obrzeżem betonowym 8x30 cm i krawężnikiem betonowym zwykłym 15x30
na ławie betonowej z oporem C12/15. Zadanie obejmuje ponadto roboty związane z montażem
urządzeń sanitarnych (kanalizacja deszczowa o dł. 5 mb + studnia rewizyjna) oraz roboty
uzupełniające i wykończeniowe w tym. m.in. montaż oznakowania pionowego i poziomego,
montaż dwóch lamp hybrydowych z oprawami typu LED.
Charakterystyczne parametry techniczne:
? kategoria ruchu: - KR 1
? długość chodnika: - 90,0 m
? szerokość chodnika: - 2,0 m
? nawierzchnia chodnika: - kostka betonowa gr. 8 cm.
? oświetlenie przejścia dla pieszych: - 2 szt. OZE
? powierzchnia chodnika: - 145,0 m2
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
? uwzględnienia w kosztach inwestycji niezbędnych prac przygotowawczych (tj. obsługi
geodezyjnej oraz wprowadzenia niezbędnego oznakowania robót ze względu na
bezpieczeństwo ruchu drogowego / pieszych),
? uwzględnienia w kosztach inwestycji niezbędnych prac porządkowych (w tym uprzątnięcia
terenu budowy, wywozu rozebranej nawierzchni ist. ciągów pieszo - jezdnych na miejsce
wskazane przez Zamawiającego, a także utylizacji odpadów).
3. Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - ze środków
pozyskanych w ramach konkursu ,,Rosnąca Odporność".
4. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących Załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać:
a) pisemnie, w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Zalewie, Ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo - sekretariat, lub
b) elektronicznie na adres: urzad@zalewo.pl (dokumenty należy przesłać w formie
skanów, podpisanych wcześniej przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy ).
Termin na złożenie ofert upływa dnia 24 października 2022 r. do godz. 12.00
Termin składania:2022-10-24
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały
wykonane w terminie do dnia 15 grudnia 2022r.
Wymagania:III. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego robót.
III. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania):
Lp. Kryterium Znaczenie
1 Cena oferty brutto - C
60 pkt
2 Okres gwarancji - G
40 pkt
Kryterium cena - C
Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto
C = -------------------------------------- X 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Kryterium: Okres gwarancji - G
Okres gwarancji Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do
zapytania.
Minimalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancjii rekojmi 36 miesięcy od daty
dokonania ostatecznego odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu
udzielonej gwarancji.
W kryterium ,,okres gwarancji" punkty przyznawane będą wg poniższej punktacji:
Okres gwarancji i rękojmi
Liczba punktów
60 miesięcy (maksymalny okres)
40 punktów
48 miesięcy
20 punktów
36 miesięcy (minimalny okres)
0 punktów
Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zapytania,
co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA.
Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić opis: Oferta cenowa ,,Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo".
2. Wykonawca może założyć tylko jedną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Ceną oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,
uwzględniającą wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena powinna być podana w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Kosztorys ofertowy uproszczony.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi
załącznik Nr 3 do zapytania
VI. Wybór oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu
z postępowania z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835). W tym celu wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
Nr 3 doz zapytania ofertowego.
2. Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy , którego oferta będzie najkorzystniejsza na
podstawie w/w kryteriów oceny. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4.
3. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się
od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego
- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według wskazanych
kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert i bez podania przyczyny.

VII. Inne:
1. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem.
Kontakt:2. Osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:
Rafał Konicz tel. 89 758 83 77 w. 25 - w zakresie przedmiotu zamówienia,
Anna Grzeszczak - 89 758 83 77 w. 19 - w zakresie procedury.
Kod CPV:45233120-6
Numer dokumentu:RL.271.2.12.2022.AG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: