Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2017-12-01
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa gazociągu w ulicach
Organizator:Gmina Czosnów
Adres: ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. nowodworski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 785 00 02 w. 143
E-mail:
Opis:Gmina Czosnów ogłasza postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert na: Przebudowę gazociągu w ulicach Władysława Lercha, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiejskiej i Jana Kochanowskiego w Cząstkowie, Łomnie i Pieńkowie.

W związku z przebudową drogi powiatowej nr DP 2420W: ulice Władysława Lercha, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiejska i Jana Kochanowskiego w Cząstkowie, Łomnie i Pieńkowie, polegająca na budowie ścieżek rowerowych, konieczne jest wykonanie przebudowy gazociągu odcinkach: G1a, G4 i G5.

I. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

"Przebudwa G4a i G5"

Zgodnie z warunkami technicznymi należy przebudować odcinek gazociągu DN90 przebudowa G5 i odcinek gazociągu DN160 przebudowa G4a w celu przeniesienia zasuw poza jezdnię.

Przebudowę istniejącego gazociągu zaprojektowano z:

- rura PE 100 SDR 11 O90x8,2mm (przebudowa G5)

- rura PE 100 SDR 11 O160x10,0mm (przebudowa G4a)

Do budowy projektowanego gazociągu stosować rury PE średniej gęstości oznakowane jako PEM o ciężarze właściwym 940 kg/m3 i właściwościach wytrzymałościowych spełniających warunki techniczne. Rury łączyć przy pomocy kształtek elektrooporowych. Zgrzewarki muszą mieć aktualne świadectwo kalibracji. Połączenie gazociągu z rur PE z istniejącym gazociągiem z rur PE łączyć przy pomocy elektro kształtek. Połączenie gazociągu z rur PE z istniejącym gazociągiem z rur stalowych łączyć przy pomocy przejścia PE/stal. Rury do budowy gazociągu winny być oznakowane i atestowane przez producenta. W punktach załamań gazociągu stosować kolana elektrooporowe, kolana do zgrzewania doczołowego lub łuki segmentowe do zgrzewania doczołowego. Łagodne zmiany kierunku trasy gazociągu można wykonać z wykorzystaniem elastyczności rur PE, z tym że promień gięcia nie może być mniejszy niż 20 średnic rury przy temperaturze 20 °C.

Wykonawca w czasie prowadzenia robót montażowych winien prowadzić dokumentację zgrzewania w formie karty technologicznej i kart dziennych zgrzewania określonej przez użytkownika gazociągów. Po zakończeniu prac montażowych wykonawca opracowuje szkic powykonawczy, gdzie między innymi nanosi i wymiaruje miejsca zgrzewów kontrolnych wykonywanych w obecności przedstawicieli dostawcy gazu.

Wykonawca gazociągu zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót uzgodnić z dostawcą gazu parametry zgrzewania w postaci karty technologicznej.

Zgrzewanie wykonywać ściśle według zaleceń producenta rur i kształtek, producenta zgrzewarek oraz wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w PSG.

Na przebudowywanych odcinkach gazociągu należy zamontować zasuwy odcinające DN80 i DN150 adekwatnie do średnic rur przewodowych

"Przebudowa G1a"

Istniejące szafki z punktem pomiarowym znajdujące się w linii ogrodzenia przeznaczonym do przebudowy należy odtworzyć w docelowej lokalizacji wykorzystując istniejące materiały. W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie z przyczyn technicznych nie nadaje się do adaptacji, należy zastosować nowe materiały.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa przedmiary robót które mają charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania przebudowy gazociągu jedynie w punktach G1a, G4 i G5.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia do dnia 08.12.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@czosnow.pl
Termin składania:2017-12-08
Miejsce i termin realizacji:II. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:

1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.03.2018 r.
Wymagania:2. warunki rozliczenia i płatności:

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Dokumenty, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do ofert:

Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1
Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót (wymagany przed podpisaniem umowy) - załącznik nr 2
Udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji.

IV. Kryteria oceny oferty cenowej:

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.
Kontakt:osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

p. Marek Ogrodowski - 22 785 00 02 w. 143
Źródło: Internet i własne
Załączniki: