Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa i budowa oświetlenia
Organizator:Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Adres: ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
E-mail:
Opis:Przebudowa i budowa oświetlenia na terenie gm.Golina, m. Golina ul. Pułaskiego i Sienkiewicza (stacja 50544),
Węglew (stacja 50533), Rosocha Kolonia-Zarzyn (stacja 51152), Radolina (stacja 50564) i Barbarka (stacja 50565),
Myślibórz (stacja 50556), Spławie (stacja 50553), Golina, ul. Kusodńskiego (stacja 50852), Golina, ul. Parkowa
(stacja 50548), Golina, skrzyż. ul. Sikorskiego z Cmentarną (przy Sikorskiego nr 12 - stacja 51039), Golina, skrzył.
ul. Bohaterów II Wojny Światowej z Poprzeczną (stacja 51080), Sługocinek - Chrusty (stacja 50566), w zakresie
zgodnym ż załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym na stronie
internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,DO POBRANIA", na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe
sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 14.09.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Przebudowa i budowa oświetlenia na terenie gm. Golina, m. Golina ul. Pułaskiego i Sienkiewicza (stacja
50544), Węglew (stacja 50533), Rosocha Kolonia - Zarzyn (stacja 51152), Radolina (stacja 50564)
i Barbarka (stacja 50565), Myślibórz (stacja 50556), Spławie (stacja 50553), Golina, ul. Kusodńskiego (stacja 50852),
Golina, ul. Parkowa (stacja 50548), Golina, skrzyż. ul. Sikorskiego z Cmentarną (przy Sikorskiego nr 12 - stacja
51039), Golina, skrzyż. ul. Bohaterów II Wojny Światowej z Poprzeczną (stacja 51080), Sługocinek-Chrusty (stacja
50566)"
Termin składania:2018-09-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin wykonania 19.10.2018r.
Wymagania:Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne I Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia
oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia 2leceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
2leceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.
WAŻNE:
Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza
ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki
należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
-zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do lkV,
-świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Kontakt:Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bobrowskiego, tel. 062 598 64 26 lub 604 413
932.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: