Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego
Organizator:GMINA MIASTO KROSNO
Adres: ul. Lwowska 28a, 38-400 KROSNO
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 13 47 43 211, fax 13 47 43 624
Opis:3. Przedmiot zamówienia: ,,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr działki 2377, obręb Śródmieście".
3.1. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz. 2377, obręb Śródmieście.

3.1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:
1) demontaż istniejącej wiaty przystankowej i transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Krosna,
2) przebudowa korony muru oporowego (ścięcie korony muru, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie nowej żelbetowej korony muru, wykonanie nowej okładziny muru oraz montaż ławek/siedzisk drewnianych,
3) budowa żelbetowej platformy pod nową wiatę przystankową,
4) zabezpieczenie skarpy za przystankiem poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych;
5) remont istniejących schodów terenowych i poręczy,
6) zabezpieczenie kanalizacji deszczowej i kablowej instalacji elektrycznej w rejonie planowanej inwestycji,
7) zabezpieczenie sieci wodociągowej,
8) zabezpieczenie czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia,
9) wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót.

3.1.2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
1) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
2) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
3) dopełnienia wszystkich obowiązków, o których mowa w pozwoleniu na budowę - Decyzja nr 194/2017 z dnia 17.07.2017 r. znak PB.6740.1.67.2017.S - załącznik nr 3 do SIWZ.
Koszt wykonania prac wyszczególnionych w punkcie 2.2.2. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia.
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Oferta na: ,,Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr działki 2377, obręb Śródmieście".

NIE OTWIERAĆ PRZED 19 luty 2018 r. przed godz. 14.00.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela przy ul. Staszica 2, w Krośnie, nie później niż do dnia 19.02.2018 r. do godziny 13.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pokój nr 26, w dniu 19.02.2018 r. o godz. 14.00.
Termin składania:2018-02-19
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji:
1) Planowany termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
b) zakończenie: do dnia 30.05.2018 r.
Wymagania:5. Warunki wymagane od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
1 Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonego do niniejszej specyfikacji Projektu budowlanego, Przedmiarów robót,
2 Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych - potwierdzający cenę ofertową, który będzie podstawą do powykonawczego rozliczenia zamówienia. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3 Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami objętymi zamówieniem wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - Załącznik Nr 2.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

6. Informacje:
1. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie dostarczonego przez Inwestora przedmiaru robót, a zamówienie podlega rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego ustalonego w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych robót przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
6. Warunki płatności* podstawą wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez Inspektora i Kierownika bezusterkowy protokół końcowego przedmiotu umowy. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

8. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Najniższa cena - 100%
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
Kontakt:Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Dorota Nitka - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 (I piętro, pokój Nr 26), w godz.: poniedziałek od 730 do 1530, wtorek-czwartek 730-1530 , piątek 730-1430 tel. (13 47 43 211). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem - nr (13) 47 43 665).
Kod CPV:45111300 -1, 45111200-0, 45223500-1, 45233222-1, 45442200-9
Numer dokumentu:GK.7021.19.5.2018.N
Źródło: Internet i własne
Załączniki: