Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa i wizualizacja BOK
Organizator:PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie, Region Karpacki
Adres: ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:14 63 23 823
E-mail:
Opis:Przebudowa i wizualizacja BOK Kraków-Krowodrza
Specyfikacja:Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia Regulamin Postępowania dostępny jest bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi_old.pgnig.pl/servlet/HomeServlet
W przypadku awarii podanej strony internetowej Zamawiający dopuszcza wysyłkę Regulaminu Postępowania drogą elektroniczną (e-mail) po złożeniu zamówienia na adres e-mail: zbigniew.kasperek@pgnig.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert 08.05.2018 12:00 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie, budynek A w pokoju nr 015
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert 08.05.2018 12:15 W siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-05-08
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówenia wymagany120 dni od zawarcia umowy ((w przypadku wystąpienia konieczności pozyskania decyzji pozwolenia na budowę Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia tego terminu do 180 dni)
Wadium:5 000,00 zł
Wymagania:Kryteria oceny ofert 100% cena
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa 1. Ofertę w postępowaniu zakupowym złożyć może wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
a) posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:
I. architektonicznej,
II. konstrukcyjno - budowlanej,
III. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
IV. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Informację o osobie/ach posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postepowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
Wykonawca może wykazać, że dysponuje jedną osobą posiadającą wszystkie uprawnienia wymienione w pkt. 2) lit. a) I-IV powyżej lub, że dysponuje kilkoma osobami, które łącznie legitymują się uprawnieniami opisanymi w pkt 2) lit. a) I-IV powyżej.
b) osobą wskazaną na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Informację o osobie, kierownika budowy należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu postepowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
c) osobą zdolną do wykonania zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828), która posiada Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji SEP G1;
Informację o osobie/ach, posiadających w/w uprawnienia należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu postepowania, a kserokopie uprawnień dołączyć do oferty.
Wykonawca może wykazać, że dysponuje jedną osobą posiadającą wszystkie uprawnienia wymienione w pkt 2) lit. b) i c) powyżej lub, że dysponuje kilkoma osobami, które łącznie legitymują się uprawnieniami opisanymi w pkt 2) lit. b) i c) powyżej.
3) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym,
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa wyżej, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych (przynajmniej jednej) polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż wartość oferty, ze wskazaniem okresu, w którym były wykonywane oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane [Załącznik nr 9 do Regulaminu postępowania]. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie tych robót - Referencje lub Oświadczenie.
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Zakupu,
5) nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Warunki dotyczące ofert Nie dopuszcza się składania ofert wariantowychNie dopuszcza się składania ofert częściowychDopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Regulaminie postępowania.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Inne uwagi Oferty równoważne - dopuszcza się możliwość zastępowania elementów i materiałów użytych oraz wskazanych w Księdze Standardów Biur Obsługi Klienta produktami równoważnymi. Wykonawca proponujący produkty równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty informacje o proponowanych produktach równoważnych, przy czym przez "równoważność" należy rozumieć to, że proponowane urządzenia lub materiały równoważne będą o parametrach technicznych, jakościowych, wydajnościowych, technologicznych i gabarytowych nie gorszych niż parametry producenta charakteryzujące urządzenia lub materiały wskazane w Księdze Standardów Biur Obsługi Klienta. Wykonawca, proponując rozwiązania równoważne musi przekazać Zamawiającemu co najmniej ich opis
(technologiczny, jakościowy), karty katalogowe, atesty, zdjęcia lub inne dokumenty oraz podać nazwę ich producenta w celu wykazania, że zaoferowane urządzenia, materiały są co najmniej równoważnikami materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej i kosztorysie. Decyzja dotyczącą uznania produktów równoważnych podejmowana będzie w toku badania i oceny ofert.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami w sprawach proceduralnych: Zbigniew Kasperek T: 14 63 23 826, E: zbigniew.kasperek@pgnig.pl , w sprawach przedmiotu zamówienia Piotr Kaczor T:14 63 23 823, M: 665 611 352, E: piotr.kaczor@pgnig.pl
Numer dokumentu:CRZ NP/OD/18/0502/RK/SB
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2018-04-24 12:30
Zmiana terminu

https://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=31124

Termin składania ofert został przedłużony do: 08.05.2018 12:00
Termin otwarcia ofert został przedłużony do: 08.05.2018 12:15