Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16140214 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego
Organizator:innogy Polska Spółka Akcyjna
Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-001 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22- 82-14583, tel. (22) 821 52 70,
E-mail:
Opis:dotyczący:

Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego RPZ Grochów
zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na: przebudowę instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego RPZ Grochów (nowa instalacja elektryczna, sterowanie ogrzewaniem, wymiana piecy, oświetlenie ewakuacyjne RPZ Grochów).
Miejsce i termin składania ofert: 2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie do 15.10.2018r. od godziny 1200 (runda wstępna) za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy
2.3.4. Runda kontrolna
Od 15.10.2018r 12:00 do 16.10.2018r. 12:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie zleceniodawcy. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Otwarcie ofert:2.3.5. Runda aukcyjna 16.10.2018r. 12:00 dojdzie do rozpoczęcia on-line przetargu oraz wszystkim uczestnikom zostanie ujawniona kolejność ofert cenowo (u poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 30 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać.
Termin składania:2018-10-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu przetargu: 30.12.2018r. (Zamawiający dopuszcza podział prac na etapy).
Wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
1.1.1. posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
1.1.2. pracownicy Oferenta posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu;
1.1.3. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu;
1.1.4. nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
1.1.5. odbyli wizję lokalną wraz z przedstawicielami Zamawiającego

2. Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I - Zgłoszenie chęci udziału, Etap II - Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy: https://innogypolska.proebiz.com
2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.10.2018r. do godziny 1400 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
Wraz z formularzem zgłoszenia prosimy przesłać potwierdzenie odbycia wizji lokalnej oraz wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 3 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić).

Zamawiający po weryfikacji danych Oferentów udostępni Portal Dostawcy innogy.
2.2. Etap II - Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. wynagrodzenie:
a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.4. Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena łączna .......................................................90%
System Oceny Dostawców ........................................10%
2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas określony w pkt. 2.3.1. termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty
i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy innogy.
2.4.10. Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę Oferenta, którego oferta została wybrana. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.

3. Postanowienia Końcowe
3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się
o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.
Kontakt:3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
- w zakresie procedury Przetargowej:
Agnieszka Mokwińska-Wnuk, tel. 22- 82-14583., e-mail:agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
- w zakresie przedmiotu Przetargu:
Julian Solecki: tel. (22) 821 52 70, e-mail: julian.solecki@innogy.com
Numer dokumentu:PZ-4567
Źródło: Internet i własne
Załączniki: