Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa istniejącej przychodni zdrowia na potrzeby edukacyjne
Organizator:GMINA KOŃSKIE
Adres: ul. PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: (0-41) 372-34-59 fax: (0-41) 372-29-55
E-mail:
Opis:III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu przychodni zdrowia na potrzeby edukacyjne.
Zakres robót obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe:
? zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów,
? demontaż ścian działowych,
? demontaż ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych,
? demontaż umywalek,
? demontaż opraw oświetleniowych
2) Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe:
? przebudowa polegająca na utworzeniu z gabinetów lekarskich sal lekcyjnych oraz przyłączenie komunikacyjne z pozostałą częścią szkoły,
? doprowadzenie wydzielonych klas lekcyjnych i komunikacji do współczesnych standardów użytkowych,
? zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych,
? wykonanie ścian działowych, odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów pomieszczeń,
? dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych warunków użytkowych.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej , STWiOR oraz przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 23.07.2018 r. (włącznie), adres poczty elektronicznej edukacja@umkonskie.pl, fax: (0-41) 372-29-55.
Termin składania:2018-07-23
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
§ 30 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA
o Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, w jęz. polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
o Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony wg. załączonego wzoru.
o Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
o Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
o Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
o Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Przedmiot zamówienia można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły Panią Agatą Zielińską tel.604-665-512.
o O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni listownie lub drogą elektroniczną.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
o Wykonawca jest zobowiązany do określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmioty zamówienia.
o Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
o Cena przedmiotu zamówienia, przedstawiona w złożonej ofercie cenowej, nie podlega negocjacji i jest ceną realizacji całego przedmiotu zamówienia.
Uwagi:VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY.
o Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie najniższą ceną.
o Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę wykonania robót zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Kontakt:Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Janusz Szociński tel. 600-713-687, e-mail szocinski@vp.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: