Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa kolektora sanitarnego
Organizator:Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 583266733, Faks: +48 583266733
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku w podziale na części: Część I: Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 i Część II: Przebudowa komór kanalizacyjnych

Numer referencyjny: ZP/13/20
II.1.2)Główny kod CPV
45232410
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

,,Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku w podziale na części:

część I: ,,Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 - K-0020-0199 oraz przebudowa komory K-0020-0197";

część II: ,,Przebudowa komór kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-00020-0191, na kolektorze Morena DN1000 w Gdańsku".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 663 085.43 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 - K-0020-0199 oraz przebudowa komory K-0020-0197

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45110000
45200000
45231300
45231000
45262600
45400000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających w szczególności na:

1. demontażu sieci kanalizacji sanitarnej z rur żelbetowych DN1000 na odcinku 101,3 m;

2. demontażu komory rozprężnej K-0020-0201;

3. demontażu dwóch komór kanalizacji sanitarnej: K-0020-0200, K-0020-0199;

4. montażu odcinka kanału DN1000 z rur GRP wykonanych z żywic winyloestrowych wzmacnianych włóknem szklanym typu ECR bez wypełniaczy korozyjnych, na długości 101,3 m;

5. montażu polimerobetonowej owalnej komory rozprężnej K-0020-0201;

6. montażu dwóch komór kanalizacji sanitarnej polimerobetonowych o przekroju kołowym DN2000: K-0020-0200, K-0020-0199;

7. przebudowie komory K-0020-0197 w technologii torkretu oraz wymiany komina na nowy polimerobetonowy;

8. włączeniu w wykonane komory istniejących odgałęzień bocznych;

9. wykonaniu, utrzymaniu oraz demontażu by-passu ścieków na odcinku poddawanym przebudowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 419 631.73 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach ,,Gdańskiego projektu wodno- ściekowego etap III", który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 - 2020 (Nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0269/17-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa komór kanalizacyjnych o numerach: K-0020-0193, K-0020-0192, K-00020-0191, na kolektorze Morena DN1000 w Gdańsku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45110000
45200000
45231000
45231300
45262600
45400000
45223200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w istniejących komorach K-0020-0193, K-0020-0192, K-00020-0191, polegających w szczególności na:

1. wzmocnieniu ścian komory roboczej studni kanalizacyjnej w technologii suchego torkretu;

2. zabezpieczeniu ścian komory i komina chemią budowlaną;

3. zapewnieniu ciągłości przepływu ścieków w trakcie prowadzonych robót;

4. uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 453.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach ,,Gdańskiego projektu wodno- ściekowego etap III", który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 - 2020 (Nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0269/17-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.giwk.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/03/2020
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 24/03/2020 Czas lokalny: 10:05 Miejsce: Siedziba zamawiającego, pokój 204
Termin składania:2020-03-24
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk, POLSKA
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:

-- 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 0/100) - dla części I,

-- 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 0/100) - dla części II.
Kontakt:Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 193079339, KRS 0000216612
ul. Kartuska 201
Gdańsk
Kod NUTS: PL634
80-122
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kaczmarek
E-mail: ez@giwk.pl
Tel.: +48 583266733
Faks: +48 583266733
Kod CPV:45232410
Numer dokumentu:070748-2020, ZP/13/20
Źródło: Internet i własne - TED - 12/02/2020 S30
Załączniki: