Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa łazienki
Organizator:Urząd Miejski w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 879 7979, 85 874 2217, fax: 85 869 6209, tel. (85) 879 74 04
E-mail:
Opis:Działając w imieniu Miasta Białystok, Ul. Słonimska 1,15-950 Białystok, zapraszam do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej* o wartości powyżej 10 000 zł brutto do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78, Ul. Zagórna 2/3.
2. Opis wymagań.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie łazienki nr 3 o wymiarach pomieszczenia: szerokość około 2,05 m x długość około 1,15 m x wysokość około 3,19 m), znajdującej się na parterze Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku w segmencie ,,A". Łazienka przeznaczona jest do użytku dzieci. Posiada wejście od zewnątrz budynku.
Przebudowę łazienki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym ,,Przebudowa zadaszenia wejścia głównego, przebudowa pomieszczeń, przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku w ramach termomodernizacji Przedszkoli Samorządowych Nr 46 przy Ul. Mieszka I 4a oraz 78 przy Ul. Zagórnej 2/3 w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru budowlanego" oraz projektami wykonawczymi wszystkich branż.
Dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektowe - Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o., Ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
Zakres prac zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczymi branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) w zakresie przebudowy łazienki obejmuje m.in.:
1) wymianę okna,
2) wymianę parapetu zewnętrznego i wewnętrznego,
3) wymianę drzwi zewnętrznych,
4) wymianę obudowy grzejnika,
5) wykucie/wy burzenie ściany,
6) roboty murarskie,
7) wyburzenie istniejących ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścian działowych,
8) miejscowa obudowa podejść kanalizacji i pionów,
9) skucie powierzchni posadzek i ścian z płytek,
10) położenie nowych płytek na podłodze i ścianach,
11) gruntowanie, wykonanie gładzi, tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie,
12) demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, armatury, ścianek i kabin oraz montaż nowych elementów wyposażenia sanitarnego m.in:
- umywalki (wysokość montażu 65 cm z baterią sztorcową ze zmieszaniem, podłączenie wody zimnej i zmieszanej),
- miski ustępowej dla dzieci o wys. 35 cm, wiszącej ze stelażem,
- dozownika mydła,
- podajnika papieru toaletowego,
- podajnika ręczników papierowych,
- lustra,
- drzwiczek rewizyjnych
13) zapewnienie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,
14) wymianę pionów i instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu łazienki,
15) wymianę instalacji c.o. oraz grzejnika w pomieszczeniu łazienki,
16) zakup i wbudowanie wentylatora kanałowego 0 100,
17) zakup i montaż regulatora tyrystorowego obrotów,
18) zakup i montaż klamry montażowej, kratki ochronnej, kratki wentylacyjnej,
19) zapewnienie podłączenia wentylatora wraz z regulatorem do istniejącej instalacji elektrycznej,
20) montaż 2 opraw oświetleniowych typu C (oprawa LED 32001m 26W IP44) wraz z wymianą instalacji oświetleniowej; montaż przełącznika światła, zasilanie przewidzieć z najbliższej puszki znajdującej się na korytarzu,
21) dezynfekcję pomieszczeń po zakończeniu prac w poszczególnych pomieszczeniach w obecności Użytkownika obiektu.
Przed wykonaniem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kart technicznych materiałów oraz uzyskania akceptacji na zastosowanie przedstawionych materiałów przez inspektora nadzoru.
Zakres zamówienia obejmuje również:
1) organizację i zabezpieczenie budowy oraz czynności niezbędne do odbioru końcowego inwestycji,
2) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym, (dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały)
3) wypłatę odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
4) zapewnienie ciągłego dostępu do obiektu w trakcie realizacji,
5) uporządkowanie terenu i wykorzystywanych przez Wykonawcę pomieszczeń po zakończeniu robót z uwzględnieniem wszystkich robót mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego.
Wymagania związane z realizacją zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Uwagi:
1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
2. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto bankowe Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku.
3. Materiały z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować na koszt wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres din@um.bialystok.pl do dnia
20.10.2020 r. do godz. 12.00
Termin składania:2020-10-20
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.02.2021 r.
Wymagania:4. Kryterium wyboru: cena - 100%.
1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych,
3) w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium wyboru.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami, które skierują do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto, stanowiącą ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniającą należny podatek VAT (na lub wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu).
10. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub której treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 11.
11. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
12. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 15.
14. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną * i zamieści informację na stronie internetowej.
15. W uzasadnionych okolicznościach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy sporządzenia i przedłożenia uproszczonego kosztorysu jedynie w celu informacyjnym, sporządzonego w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD (zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji) sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Kontakt:9. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Marta Kurzyna, tel. (85) 879 74 04, adres e-mail: din@um.bialystok.pl
Kod CPV:45214100-1
Numer dokumentu:DIN-III.271.26.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: