Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2021-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa nieczynnej fontanny
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie"
Adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (56) 648-67-84 wewn. 219
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przebudowa nieczynnej fontanny złożonej z trzech modułów sześciokątnych na enklawę nisko korzeniącej się zieleni otoczonej obrzeżem klinkierowym ( nieruchomość Bożena I - działka 48/35, obr. 58 ) na podstawie opracowanej przez Wykonawcę koncepcji nasadzeń
1. Parametry techniczne niecki fontanny - dane liczbowe:
a. powierzchnia zabudowy: 108 m 2
b. głębokość 44 cm
c. obwód : 53 m
2. Zakres prac obejmuje:
a. skucie starych gresów z boków niecki fontanny wraz z wywiezieniem i utylizacją,
b. wykonanie ok. 6-10 otworów przeznaczonych na usuwanie nadmiaru wód opadowych,
c. ułożenie warstwy drenażowej z grubego żwiru w niecce,
d. uzupełnienie niecki ziemią oraz wyrównanie terenu;
e. dokonanie nasadzeń w dołach zaprawionych ziemią urodzajną o odczynie gleby dostosowanym do danego gatunku rośliny, z dodatkiem hydrożelu, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej; roślin uprawianych w pojemnikach szkółkarskich zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
f. podlanie roślin niezwłocznie po posadzeniu min. 2-3 l pod każdy krzew/bylinę/trawę ozdobną,
g. zastosowanie pod krzewami geowłókniny w kolorze brązowym, którą należy przyszpilkować do gruntu z zakładką min. 30 cm przy krawędziach pokrywanej powierzchni, h. uzupełnienie na długości ok. 10 mb obrzeży nowej rabaty płytką klinkierową o wymiarach 20x10 cm z dwustronnym zaokrągleniem krawędzi w kolorze brązowym z zastosowaniem mrozoodpornej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do murowania klinkieru,
i. wymulczowanie rabat, tak aby warstwa kory / lub kamyków była obniżona w stosunku do obrzeża o 2-3 cm,
j. w przypadku zaproponowania nasadzeń bylin i krzewów zastosowań ekobord o min. wysokości 10 cm ( montaż zgodnie z zaleceniami
producenta, gdzie górna krawędź listwy nie powinna wystawać więcej niż 4 cm powyżej rozdzielanych powierzchni),
k. udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na rośliny liczonej od dnia bezusterkowego odbioru;
l. wymiana roślin, które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie 12 miesięcy od bezusterkowego odbioru.
Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z ,,Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych obowiązujących w budownictwie.
Uwaga !
Oferta winna zawierać koncepcję proponowanych przez Wykonawcę nasadzeń ( proponowane gatunki, ilość sztuk - zagęszczenie/ m2 oraz kompozycję na powierzchni 108 m2 )
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Prosimy o wypełnienie załącznika ,,Oferta cenowa" i przekazanie w terminie do dnia 16.07.2021 r. do godz. 1300, wraz z koncepcją nasadzeń oraz kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie firmy drogą elektroniczną na adres e-mail: tt@smnaskarpie.pl (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią).
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-07-16
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych ofert w oparciu o najniższą cenę.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Grażyna Kaczyńska-Koska ,
tel. (56) 648-63-36 w. 245 .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: