Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa oświetlenia
Organizator:Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Adres: ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
E-mail:
Opis:Przebudowa na terenie m. Konin, ul. 11 Listopada (od bloku nr 21 do 33 - stacja 50739), Okólna,
Działkowa (na wysokości bloku nr 31 - stacja 50833) w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym
integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach
wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach
wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się
urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju
tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych
robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w
zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu
robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub
podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót
budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby
Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym
na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,DO POBRANIA", na adres: Oświetlenie
Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 24.04.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Termin składania:2018-04-24
Miejsce i termin realizacji:termin do 13.07.2018r. (termin demontażu latarni nr 24 do 15.05.2018r.)
Wymagania:Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą
zadahia: ,,OFERTA - Przebudowa na terenie m. Konin, ul. 11 Listopada (od bloku nr 21 do 33 - stacja
50739), Okólna, Działkowa (na wysokości bloku nr 31 - stacja 50833)"
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą
mailową. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: