Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa oświetlenia
Organizator:Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu
Adres: ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 062598 52 72 lub 696110 490, , tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
E-mail:
Opis:Przebudowa oświetlenia w m. Granowiec ul. Sośnieńska stacja 22134 na terenie Gm. Sośnie.
w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania IWytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia
oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym na stronie
internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,DO POBRANIA", na adres:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 08.11.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Termin składania:2019-11-08
Wymagania:Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Przebudowa oświetlenia w m. Granowiec ul. Sośnieńska stacja 22134 na terenie Gm. Sośnie - zgodnie
z zapytaniem ofertowym TT/T II/2382/2019"
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie. Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.
WAŻNE:
Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.
Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki
należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do lkV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
-orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Kontakt:Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka, tel. 062598 52 72
lub 696110 490.
Numer dokumentu:TT/T II/2382/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: