Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa placu zabaw
Organizator:PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Adres: Rynek Wielki 13, 22-400 ZAMOŚĆ
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 84 677 23 00, fax 84 639 30 54,
E-mail:
Opis:dla zadania inwestycyjnego pn.:
,,Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 15
w Zamościu."
II. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim
Nr 15 w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4 A w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019r. dla zadania pn.: ,,Przebudowa placu zabaw wraz z
chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim Nr 15", lokalizacja: Zamość ul. Hetmana
Jana Zamoyskie 4 A..
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wyposażenie placu zabaw w nowe zestawy zabawowo-sprawnościowe dla dzieci
razem 9 kpi,
- wydzielenie strefy bezpieczeństwa z nawierzchnią piaskową,
- ogrodzenie strefy ogrodzeniem panelowym i montaż furtki w ogrodzeniu panelowym
oraz wykonanie furtki stalowej tożsamej z istniejącym ogrodzeniem,
- montaż 2 tablic regulaminowych,
- montaż 2 koszy na śmieci,
- montaż 11 ławek z oparciem,
- uzupełnienie ubytków w istniejącym trawniku,
- usunięcie starych nasadzeń i zastąpienie ich nowymi zimnozielonymi krzewami,
- naprawa fragmentu starego obrzeża betonowego, które będzie służyło jako podmurówka
pod ogrodzenie panelowe,
- uporządkowanie terenu po robotach,
Miejsce i termin składania ofert: VII. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.04.2019r. do godz. 12;00 w formie
pisemnej (osobiście, listownie lub na adres email: andrzejduda@zamosc.pl w
Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM Zamość, ul. Ormiańska
11, 22 - 400 Zamość, z dopiskiem ,,Oferta na przebudowę placu zabaw w
Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Zamościu",
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania opakowania (koperty).
Otwarcie ofert:VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019r. o godz. 12;30 w Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość.
Termin składania:2019-04-16
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 01.07.2019r.
Wymagania:III. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe:
a. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego, /zał.nr.1/
Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, parafowany projekt
umowy.
b. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty,
c. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez
osoby do tego upełnomocnione.
2. Forma oferty
o Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub
połączone w jedną całość
o Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem
następujących danych:
- Nazwa i adres wykonawcy,
- NIP, REGON wykonawcy,
- Numer rachunku bankowego
- oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę
brutto,
V. Kryterium wyboru oferty.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze jest cena 100%
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie wzoru:
C=cena brutto oferty najtańszej (Cmin): cena oferty brutto ocenianej (Co) 100%
Zamawiający przyzna zamówienie który zaproponuje najniższą cenę.
VI. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub
rachunku w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Miasta Zamość
Numer dokumentu:IM-ZP.7013.37.6.2019. AD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: