Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15287111 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa sieci ciepłowniczej
Organizator:MPEC Spółka z o.o. w Kielcach
Adres: Poleska 37, 25-325 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:centrala: 41/ 3684282 faks: 41/ 3684156
E-mail:
Opis:Przebudowa sieci c. rejon Politechniki - ul. Kadłubka w Kielcach.
OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA robota budowlana
wartość szacunkowa zamówienia nie przekraczaj równowartości kwoty 5 548 000 EURO
postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub
roboty budowlane
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa sieci ciepłowniczej rejon Politechniki - odcinek wzdłuż ul. Kadłubka w Kielcach"
Specyfikacja:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.mpec.kielce.pl. W przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej Wykonawca powinien o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego faksem nr (41) 368 41 56. Wykonawca może odebrać SIWZ (wersja elektroniczna) osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 114, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru nr tel.:(41)33 35 174
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2018r. godz. 12.00.
Oferty należy składać w sekretariacie MPEC Spółka z o.o. ul. Poleska 37 w Kielcach.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 maja 2018r. godz. 12.15 w pokoju nr 101, w siedzibie Zamawiającego, ul. Poleska 37, Kielce (sala konferencyjna).
Termin składania:2018-05-10
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 15 września 2018r., z tym, że:
8.1. roboty budowlane związane z budową sieci w terminie do dnia 17 sierpnia 2018r.,
8.2. odtworzenie terenu w terminie do dnia 15 września 2018r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium:5 000,00 zł
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2. nie podlegają wykluczeniu.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz winien sprawdzić warunki realizacji robót w terenie w celu uwzględnienia wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
9.1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. Oddział Kielce 25114020200000589062001001,
9.2. poręczeniach bankowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie),
9.3. gwarancjach bankowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie),
9.4. gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie).
10.2. gwarancja i rękojmia 5%
Zamawiający zastrzega sobie minimalny termin gwarancji i rękojmi: 6 lat Ucząc od daty spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót.
Uwagi:Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Kontakt:Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, 25-325 Kielce ul. Poleska 37, woj. świętokrzyskie, Kielce, tel.: (41) 368 42 82, fav.: (41) 368 41 56, e -mail: biuro@mpec.kielce.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia: Pan Krzysztof Kolasiński tel: (41) 33 35 183 lub 602 551 161 e-mail: K.Kolasinski@mpec.kielce.pl
w sprawach dotyczących procedury udzjelenia zamówienia: Pani Małgorzata Solnica tel.: (41) 33 35 188 lub 662 155 895 e-mail:M.Solnica@mnec.kielce.pl
Numer dokumentu:ZS-6/TT- 6/I/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: