Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa sieci wodnej i parowej
Organizator:Enea Ciepło Spółka z o. o
Adres: Warszawska 27, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48797309360, +48 693 350 272
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24789
Opis:Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci cieplnej wodnej od AK1/8 do AK-7 wraz z przyłączami i rozbiórką, przebudową sieci gazowej oraz linii elektroenergetycznych i oświetleniowych w rejonie ulic M. C. Skłodowskiej, Z. Krasińskiego, Akademickiej i A. Mickiewicza w Białymstoku,
Zadanie nr 2 - Przebudowa sieci cieplnej parowej od P-383 do AK-7 w rejonie ulic M. C. Skłodowskiej, Z. Krasińskiego, Akademickiej i A. Mickiewicza w Białymstoku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlano-montażowych dot. sieci cieplnych wodnych w technologii preizolowanej,
2) wykonanie robót budowlano-montażowych dot. sieci cieplnych parowych w technologii próżniowej,
3) dostawę materiałów preizolowanych oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,
4) demontaż wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki wskazanych w dokumentacji projektowej,
5) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-29
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2021 r. o godz. 13.00.
Termin składania:2021-01-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej LOGINTRADE. Instrukcja obsługi Platformy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy mogą ograniczyć swoje oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) do wypełnienia sekcji ? w części IV JEDZ i nie muszą wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp, za wyjątkiem opisanym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za 24 ust. 1 pkt 13) lit d) Pzp.
9. Zamawiający z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej w trybie art. 24aa Ustawy, po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej w postępowaniu, przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 26 ust 1 Ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wszystkich nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio. Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do przedstawienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w punkcie 5.2. SIWZ warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie oraz żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 60 dni. Wykonawca w ramach postępowania może złożyć tylko jedną Ofertę niezależnie od tego, czy występuje w postępowaniu samodzielnie, czy z innymi podmiotami wspólnie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem nieważności. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
2) Uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych właściwy dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę wraz z wykazem materiałów użytych do realizacji.
3) Plan prac zawierający podział przedmiotu umowy na etapy wraz z terminami ich realizacji (plan prac pozostaje bez wpływu na ocenę oferty i nie stanowi Harmonogramu w rozumieniu umowy. Harmonogram zostanie uzgodniony z wyłonionym wykonawcą i stanowić będzie załącznik do umowy)
4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
5) Oświadczenia od podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 5.9 SIWZ (jeżeli dotyczy)
6) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 5.4. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; (jeżeli dotyczy)
7) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
8) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do udziału w aukcji elektronicznej i składania postąpienia w toku aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy);
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);
10) Oświadczenie o zastosowaniu lub niezastosowaniu rozwiązań równoważnych (Załącznik nr 12 do SIWZ);
11) Dokument potwierdzający wniesienie wadium jeżeli wnoszone jest ono w innej formie niż pieniądz zgodnie z punktem 9 .2. i 9.5 niniejszej SIWZ.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE. Ofertę podpisuje (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoba (osoby) uprawniona (e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej LOGINTRADE. Instrukcja obsługi platformy i składania ofert stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Cena oferty, powinna obejmować pełny zakres robót określonych w punkcie 3 SIWZ oraz w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ) i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia - zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Technicznej. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr), zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 11.00 czasu polskiego.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina jej wpływu na Platformie Zakupowej LOGINTRADE.
Dzień, w którym upływa termin składania Ofert jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio po terminie składania ofert, a przed terminem otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE, zamieszczając stosowną informację w miejscu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 13.00.
Okres gwarancji
60 m-cy

Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.05.00-00-0004/16 - Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II
Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub zgód , mogących uniemożliwić rozpoczęcie lub spowodować wstrzymanie Robót,
e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
f) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
k) wystąpienia odmiennych od określonych na etapie projektowania warunków geologicznych i terenowych,
l) zajęcia terenu przez wykonawców działających na zlecenie władającego terenem lub osób działających w jego imieniu jeżeli fakt ten uniemożliwiał Wykonawcy wykonanie robót oraz został potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
m) wstrzymania lub uniemożliwienia robót przez osoby trzecie, wynikające z konieczności zaspokojenia ich roszczeń.
3. Wymienione w ust. 2 powyżej okoliczności zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach:
a) ad. ust. 2 lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) ad. ust. 2 lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie zamówienia.
c) ad. ust. 2 lit. c-m - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub stwierdzenia w umowie zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
5. Uzgodniona obustronnie zmiana Harmonogramu realizacji prac w trakcie jego realizacji nie stanowi zmiany umowy pod warunkiem, że nie wpływa na termin końcowy realizacji prac, ich zakres oraz wysokość wynagrodzenia.
6. Nie jest zmianą postanowień niniejszej umowy zgłoszenie innych podwykonawców, rezygnacja z podwykonawstwa lub zmiana zakresu powierzonych im robót w stosunku do treści §10 ust. 1 niniejszej umowy. Nie zwalnia to Wykonawcy od uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykaz i krótki opis warunków:
1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi:
1.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
1.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 t.j.).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł. W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie wszystkie wskazane poniżej roboty budowlane:-- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) w zakresie budowy sieci cieplnej wodnej o wartości przynajmniej 1 500 000,00 zł brutto,-- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) w zakresie budowy sieci cieplnej parowej w technologii próżniowej o wartości przynajmniej 1 500 000,00 zł brutto,-- co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) w zakresie budowy sieci cieplnej parowej w technologii preizolowanej o wartości przynajmniej 1 500 000,00 zł brutto.
1. 2. dysponuje przynajmniej 1 osobą o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.) lub uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, tzn. uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada min. trzyletnie (licząc od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie w kierowaniu budową ciepłociągów w systemie rur preizolowanych oraz dysponować przynajmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do spawania oraz dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania połączeń mufowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem opisu przedmiotu wykonanej usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-28
Data ostatniej zmiany
2020-12-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium cena - 90% - 90 pkt. Zamawiający przyzna ofercie o najniższej cenie 90 pkt, a każdej następnie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru C=Cmin/Co x 90 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium "okres gwarancji" - 10% - 10 pkt. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji wyrażony w miesiącach o długości od 60 do 96 miesięcy. Oferta w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie oceniona wg wzoru G=[(Go-60)/(96-60)] x 10 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marek Andrzejczuk
tel.: +48797309360
e-mail: marek.andrzejczuk@enea.pl
Małgorzata Włostowska
tel.: +48 693 350 272
e-mail: malgorzata.wlostowska@enea.pl
Kod CPV:45231110-9
Numer dokumentu:2020-9262-24789
Źródło: Internet i własne
Załączniki: