Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa stacji uzdatniania wody
Organizator:Gmina Przewóz
Adres: Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (68) 3623287 , fax: (68) 3623287, tel. 68 362 32 79.
E-mail:
Opis:Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn. : ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna"
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje ogólna charakterystyka obiektu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania.
4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:
a) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem;
b) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;
c) rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;
d) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;
e) dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko;
f) Wykonawca odpowiada za plac budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia;
g) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rozwojów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" na operacje typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach operacji pn ,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przewóz"
Miejsce i termin składania ofert: IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Wypełniony formularz ,,Oferta", według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym wykonania robót oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Gminy Przewóz (adres: Plac Partyzantów 1, Sekretariat) do dnia 20.01.2021 r. do godz. 11:00
2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona:
3.
Gmina Przewóz, Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz
,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna"
-Nie otwierać przed dniem 20.01.2021 r. przed godz. 11:15
Termin składania:2021-01-20
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.05.2021r.
Wymagania:III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186)oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831);
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcami przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
V. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Cena (koszt) - waga kryterium 60%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(C min : C oferty ) × 60, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert , a C oferty cenę badanej oferty.
Długość okresu gwarancji jakości - waga kryterium 40%
Ocena oferty dla kryterium gwarancji jakości:
Gwarancja w miesiącach
Liczba punktów
36 miesięcy
0 pkt
48 miesięcy
20 pkt
60 miesiące
40 pkt

Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.
Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji jakości.
Okres gwarancji będzie liczony od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Punkty przyznane poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
P=C+G

3.Punkty przyznane poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
4.Kryteria liczbowe obliczane będą w wartościach liczbowych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5.Jeżeli zostaną złożone dwie oferty, które uzyskają tę samą liczb punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
6. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową - wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Kosztorys ofertowy
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie.
2. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1. nie będzie rozpatrywana.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn
Kontakt:2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Alicja Balik tel. 68 362 32 79.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: