Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Przebudowa ulicy
Organizator:Urząd Miejski w Rzgowie
Adres: Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48 42) 214 12 10, Tel. 42 214 11 09
E-mail:
Opis:Gmina Rzgów poszukuje firmy, która wykona projekt przebudowy ulicy Wąwozowej w Rzgowie w systemie ZRID. Zakres prac obejmie wykonanie projektu w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych i mapy podziałów geodezyjnych niezbędnych do pozyskania ZRID. Dokumentacja budowlana i wykonawcza inwestycji musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i Prawem Budowlany. Powinna zawierać profile podłużne i poprzeczne projektowanej drogi oraz tabelę robót ziemnych, Wykonawca poza dokumentacją budowlaną i wykonawczą dostarczy Zamawiającemu STWiORB, kosztorys inwestorski oraz kosztorysy nakładcze wraz z przedmiarami. W kosztach oferty należy również uwzględnić koszty operatu wodnoprawnego wraz z pozyskaniem decyzji wodno prawnej, oraz koszt wykonania projektu kanału technologicznego. Jeżeli ich wykonanie nie będzie wymagane dla pozyskania decyzji ZRID wartość faktury końcowej będzie pomniejszona. Wykonawca w kosztach swojego projektu nie musi uwzględniać wyceny wykonania projektów usuwania ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi. Jeżeli z warunków wydanych przez gestorów sieci, o które Wykonawca wystąpi, będzie wynikała konieczność wykonania odrębnych projektów będą one objęte odrębną umową.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 12 października 2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów plac 500- lecia 22.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 w pokoju nr 4 - referat inwestycji.
Termin składania:2020-10-12
Wymagania:Oferty będą punktowane w następujący sposób:
Cena 50%, najkrótszy termin realizacji 30%, doświadczenie projektanta w realizacji projektów z pozyskaniem decyzji ZRID 20% . Punktacja za doświadczenie i termin będzie przyznawana proporcjonalnie od 0% do maksymalnego pułapu dla najbardziej korzystnej oferty. Do ofert Wykonawca powinien dołączyć harmonogram prac, zestawienie kosztów i referencje z co najmniej dwóch realizacji.
W przypadku znaczącego odstąpienia od zaproponowanego harmonogramu z przyczyn, z których Wykonawca nie będzie mógł się wytłumaczyć obiektywnymi przyczynami, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania za wykonane prace dla projektanta.
Kontakt:W sprawach technicznych prosimy kontaktować się z panem Bogdanem Błazińskim lub Zbigniewem Snelewskim Tel. 42 214 11 09 lub poprzez pocztę elektroniczną: inwestycje@rzgow.pl lub bblazinski@rzgow.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: