Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14535875 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów mineralnych
Organizator:FOSFAN S.A.
Adres: ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 44 55 600 fax 91 44 55 610
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów mineralnych, rodzaj surowca, jego charakterystyka oraz ilość zamieszczono w poniższej tabeli.
Surowiec Charakterystyka Ilość Miara
Superfosfat prosty
Postać pylista, min zawartość P2O5. 16%
4,60
Mg
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert mija w dniu 11.12.2017 o godz. 15.00
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem: FOSFAN S.A., ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nie później niż do dnia 08.12.2017r., godz. 15.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2017-12-11
Wymagania:Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
- cena 70%
- termin 30%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Ilość punktów = 70 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 30 x (termin najkrótszy/termin oferty badanej)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Kontakt:Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:
1) Zbigniew Dobies, Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży Eksportowej i Zaopatrzenia; Kom. +48 694 454 889; e-mail: z.dobies@fosfan.pl
2) Krzysztof Godlewski, Specjalista d/s zaopatrzenia i zbytu; tel.91 44 55 638, fax: 91 44 55 613; e-mail k.godlewski@fosfan.pl
3) Eugeniusz Cydzik; Specjalista ds. rozwoju i inwestycji; tel. 91 44 55 671; e-mail: e.cydzik@fosfan.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: