Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd i konserwacja oraz badania szczegółowe zawiesia łańcuchowego 4ZŁA 1711,8t-3m
Organizator:TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno II, Jaworzno III
Adres: ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
Państwo: Polska
Telefon / fax:572992671
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13039408/details
Opis:Przegląd i konserwacja oraz badania szczegółowe zawiesia łańcuchowego 4ZŁA 1711,8t-3m dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13039408/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-06-18 10:00
Termin składania:2024-06-18
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału
w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
Przegląd i konserwacja oraz badania szczegółowe zawiesia łańcuchowego 4ZŁA 1711,8t-3m dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzania Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty - wsparcie zakupów TW oraz w zakładce ,,Dokumenty zamówienia".
Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z wymaganiami technicznymi w zakresie realizacji ) wskazany jest
w Załączniku nr 2.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał iż:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
na dowód czego winien złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
3. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
a) termin realizacji: do 26.07.2024
b) wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
c) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
d) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia
cena dotyczy całej wartość zadania, płatność będzie jednorazowa.
4. W zakładce ,,Dokumenty zamówienia" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki realizacji zamówienia,
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wypełnione i podpisane:
a) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
6. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego zakończeniu za pomocą automatycznej wiadomości z systemu SWOZ. Wiadomość zostanie wysłana po uprzednim przekazaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Brak otrzymania zamówienia oznacza, iż konkretna oferta Wykonawcy nie została oceniona jako najkorzystniejsza.
b) informacje dotyczące Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
c) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl ,
d) oferta złożona przed upływem terminu nie jest widoczna dla operatora,
e) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
f) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
g) komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winna odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
7. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej bądź negocjacji w ramach przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Wiesław Dudek
Telefon do osoby kontaktowej:
572992671
E-mail:
wieslaw.dudek@tauron-wytwarzanie.pl
Numer dokumentu:PNP-S/TW/04597/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: