Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych
Organizator:Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 032 208-35-59 kom. 694-469-245 fax. 032 208-35-58
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w ośrodkach w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu oraz w Bytomiu.
Szczegółowy zakres robót wraz z lokalizacją zawarty jest w następujących załącznikach:
- nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- nr 3.1 i 3.8 - Wykaz urządzeń do wypełnienia,
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składnia ofert upływa 13.06.2019r. do godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem - 032- 208-35-58.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:III. Termin i warunki realizacji usługi
1. Termin realizacji prac:
a) Przegląd w roku 2019 w terminie do 30 czerwca,
b) Przegląd w roku 2020 w terminie do 30 czerwca.
Wymagania:IV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert:
1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena ( wartość brutto dla całości przedmiotu
zamówienia).
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
Kontakt:Osoba do kontaktów z Wykonawcami :
mgr inż. Dominik Witkowski - Dział Techniczny
Tel. 032 208-35-59
kom. 694-469-245
fax. 032 208-35-58
Źródło: Internet i własne
Załączniki: