Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-05
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, wraz z naprawami w przypadku awarii
Organizator:Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Adres: Szpitalna 28, 77-400 Złotów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 263 22 33 wew. 420
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/763080
Opis:Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, wraz z naprawami w przypadku awarii
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych Zgodnie z załącznikiem - opis przedmiotu zamówienia 6 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
Szpitalna 28
77-400, Złotów (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Przegląd i konserwacja wentylatorów nawiewnych/wywiewnych wentylacyjnych Zgodnie z załącznikiem - opis przedmiotu zamówienia 6 komplet 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
Szpitalna 28
77-400, Złotów (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Przyjazd diagnostyczno-serwisowy Przyjazd ekipy serwisowej (do 24h od zgłoszenia ) w celu ustalenia przyczyny awarii i usunięcia drobnych usterek. Założeniem jest 10 przyjazdów jednak w przypadku większej ilości obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dotyczy tylko układów z centralami wentylacyjnymi 10 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
Szpitalna 28
77-400, Złotów (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/763080
Składania : 10-05-2023 12:00:00
Termin składania:2023-05-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przeglądów : do końca maja 2023r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
W imieniu Szpitala Powiatowego w Złotowie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na "Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, wraz z naprawami w przypadku awarii urządzeń" na terenie Szpitala w roku 2023.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Termin składania ofert i realizacji:
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- termin realizacji należy dopasować to funkcjonowania Szpitala
- Termin realizacji przeglądów : do końca maja 2023r.
- Zamawiający przewiduje płatności po zakończeniu całości prac i przedstawieniu kompletu dokumentów wraz z protokołami
- Termin realizacji naprawy: przyjazd w celu diagnozy występowania awarii do 24h od zgłoszenia przez Zamawiającego, wykonanie naprawy drobnych usterek do 24h od zgłoszenia, w przypadku skomplikowanych napraw wymagających zakupu części termin będzie ustalany indywidualnie
- Płatność za naprawy będzie wykonywana po realizacji usługi na podstawie kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiającego przed wykonaniem usługi
- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy
- miejsce wykonywania usług: Złotów,
- w przypadku stwierdzenia większej ilości urządzeń obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądu dodatkowych urządzeń po cenie jednostkowej ustalonej w postępowaniu
- Po wykonaniu przeglądu/naprawy należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny, numer inwentarzowy, miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych, szczegółowe dane filtrów
Opis wymagań stawianych wykonawcy:
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
e) faktura musi być podzielona na odrębne układy wentylacyjne wraz z podziałem materiały i robocizna
W celu wykonania prawidłowej wyceny przeglądu urządzeń wentylacyjnych, Zamawiający wymaga wizji lokalnej (brak parametrów technicznych central wentylacyjnych).
Płatność za przedmiot zamówienia:
- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.
- Termin płatności do 21 dni, przelew .
- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.
Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
Szpitalna 28
77-400 Złotów
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 763080
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: