Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-25
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych
Organizator:Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie
Adres: ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 58 740 43 00, fax: 58 555 97 11
E-mail:
Opis:Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o. wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych
Przedmiot zamówienia: Przegląd i remont oświetlenia dróq wewnętrznych PSSE sp. z o.o.
wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych
zlokalizowanych w Ostaszewie, qmina Łysomice, pow. Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie.
Tryb udzjelenia zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym"), zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (zwanego dalej ,,Zaproszeniem') na roboty polegające na przeglądzie i remoncie oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o, wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz wzorze zlecenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia (zwanym dalej ,,Wzorem Zlecenia'). Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w języku polskim.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych Pomorskiei Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp, z o.o, wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych (zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 5 do niniejszego Zaproszenia).
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
a) Przegląd instalacji oświetlenia dróg wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego słupów oświetleniowych wraz z oprawami (171 szt.);
b) Przegląd i ewentualna naprawa szafek OS (szt. 3) wraz w wykonaniem i umieszczeniem w szafkach schematów, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie oznaczeń szafek;
c) Wypionowanie przechylonych słupów o numerach: 3/1/24/L1, 3/13/2/L3, 3/13/15/L1, 3/13/18/L1, 2/30/3, 3/2/L2, 1/22/14/L2, 1/8/L2, 3/16/ /L1, 3/13/19/L2, 3/13/20/L3, 3/13/22/L2 (12 szt.)
Sposób pionizacji słupów:
- ręczne odsłonięcie fundamentu umożliwiające skorygowanie jego położenia,
- po ustawieniu słupa w poprawnym położeniu (zwracając szczególną uwagę na kable zasilające - zasypka z piasku) należy zasypać fundament mieszanką piaskowo-cementową lub gruntem rodzimym, stosując zagęszczenie gruntu minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu Is min. 0,98 do 1,0 - sposób zasypania należy uzgodnić z PSSE;
d) Naprawa barier ochronnych przy słupach nr: 1/2/2/4/L3, 22/2/brak nr/, 1/1/2/2/1/L3, 1/1/2/2/5/1.2; 1/1/2/1/L1,1/2/1/brak numeru (6 szt.), technologię naprawy należy uzgodnić z PSSE;
e) Montaż bariery ochronne przy słupie nr 1/1/14/L2 (przy wjeździe do firmy Orion) rozwiązanie i kolorystyka jak przy innych słupach (1 szt.);
Uwaga: numery słupów będą podlegały weryfikacji przy przekazywaniu placu budowy;
f) Pomiar oporności izolacji wszystkich odcinków kabli zasilających oświetlenie;
g) Pomiar oporności uziemień 33 szt.;
h) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia dla S01, S02 i S03;
i) W przypadku braku skutecznej ochrony należy w zweryfikować wielkość zabezpieczeń, jeżeli zmniejszenie wielkości bezpieczników nie jest możliwe należy zmniejszyć oporność odpowiednich uziemień poprzez zastosowanie uziomów punktowych;
j) Kontrola i uzupełnienie numeracji słupów i ich oznaczeń, zgodnie z dokumentacją techniczną;
k) Założenie książki eksploatacji instalacji oświetlenia (na wzór KOB) wraz z wszystkimi niezbędnymi mapami i załącznikami;
I) Wykonanie wszystkich protokołów z wykonanych pomiarów (p.2 lit. fig)- załącznik do książki eksploatacji;
m) Przygotowanie w formie oświadczenia wykazu wszystkich prac wykonanych w ramach zlecenia;
n) wykonanie schematów instalacji oświetleniowej wraz z szczegółową inwentaryzacją
wszystkich jej elementów (wersja papierowa i elektroniczna w formacie dwg); o) Wykonanie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej z każdego etapu prac (szczególnie dotyczy to naprawy barier i pionizacji słupów)
3. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem zlecenia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej sieci oświetlenia ulicznego, aby ocenić zakres prac niezbędnych do wykonania w celu właściwego przygotowania oferty.
5. Wykonawca, zgodnie z pkt. X.1. Zaproszenia, w toku przygotowania oferty może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami i wątpliwościami. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 14.00 dnia 05.08.2019 r. włącznie.
Specyfikacja:DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem, Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim na adres: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 9,81-703 Sopot lub numer faksu: 58 555 97 11
lub na adres email: sekretariat@strefa.gda.pl lub r.godlewski@strefa.gda.pl
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie PSSE w zaklejonych kopertach opisanych jako: Przegląd i remont oświetlenia dróg wewnętrznych PSSE sp. z o.o, wraz z remontem barier ochronnych słupów oświetleniowych zlokalizowanych w Ostaszewie, gmina Łysomice, pow. Toruń, woj, kujawsko-pomorskie. - nr zamówienia BOT/307/RG/2019."
2. Miejsce złożenia/przesłania ofert pod adresem:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
3. Termin składania ofert:
do dnia 05.08.2019 r. do godz. 14.00.
(w przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data i godzina wpływu)
4. Rejestracja ofert nastąpi poprzez opatrzenie koperty datą i godziną wpływu w sekretariacie siedziby Zamawiającego tj. pod adresem:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
Otwarcie ofert:OTWARCIE OFERT Komisyjne otwarcie zarejestrowanych ofert nastąpi bezzwłocznie po upływie terminu określonego w rozdziale VII p. 3, w siedzibie Zamawiającego. Podczas posiedzenia Komisja oceni kompletność złożonych ofert zgodnie z zapisami rozdziału V Zaproszenia. W przypadku ofert niekompletnych (z zastrzeżeniem rozdziału IV p. 4) Komisja wezwie do ich uzupełnienia w trybie określonym w rozdziale V p. 7 i
Termin składania:2019-08-05
Wymagania:5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ryszard Godlewski nr tel. 58 7404251, kom. 601 673 299.
Numer dokumentu:BOT/307/RG/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: