Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd serwisowy i wymiana filtrów wentylacji mechanicznej
Organizator:Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul.Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 (82) 56 85 112
E-mail:
Opis:Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na: Przegląd serwisowy i wymianę filtrów wentylacji mechanicznej w budynku strzelnicy pistoletowej Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę według załączonego druku należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sbion.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 12.01.2024 r.
Termin składania:2024-01-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.
Wymagania:Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres Wykonawcy/pieczęć Wykonawcy,
- miejsce, datę sporządzenia oferty oraz podpis Wykonawcy,
- wartość netto i brutto oferty,
- termin ważności oferty.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres czynności serwisowych oraz dane filtrów powietrza zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe 100%.
Forma płatności: przelew bankowy z 14-dniowym terminem płatności liczony od dnia otrzymania faktury/rachunku.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
Jednocześnie informuję, iż zaproszenie do składania ofert w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane jest poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Uwagi:Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem:
http://www.nadbuzanski.strazgr aniczna.pl/nos/informacie-prakty czne/rodo/29744.Klauzula-
infor macyina-dotyczaca-zakupow-rea lizacji-zamowien-na-dostawv-us lugi-i-.html
Kontakt:Osoba wyznaczona do prowadzenia przedmiotowej sprawy - Wioletta IŻYCKA, tel. (82) 5685112.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: