Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Przeglądy hydrantów
Organizator:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Adres: Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 261 26 24 72, 26 126 22 85
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=32886916
Opis:Przeglądy hydrantów na terenie kompleksów administrowanych przez KPW Gdynia
(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym zał. nr 1 do zaproszenia)
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=32886916

6) Oferty należy przesyłać do dnia: 02.09.2022r. do godz. 11:00
Termin składania:2022-09-02
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 31.10.2022 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ:
Nie dotyczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5) Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aktywnym formularzu danego postępowania. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i załączyć załączniki (jeżeli są wymagane).
Zamawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawiania pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę poprzez platformę zakupową potwierdzającego umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.
UWAGA!
Oferty złożone w innej formie niż poprzez platformę nie będą rozpatrywane.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT
CENA 100 %

9. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Kontakt:Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Stopień, imię i nazwisko: Beata TURSKA
Nr telefonu: 261 26 24 72
E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl
Numer dokumentu:55/P/INFR/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: