Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów klimatyzacji i wentylacji
Organizator:Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział we Wrocławiu
Adres: ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 713353461
E-mail:
Opis:Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów klimatyzacji i wentylacji
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Przeglądy, naprawy i serwisy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją i urządzeniami przynależnymi, zlokalizowanych w budynkach administracyjnych na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu", numer postępowania: NP/2020/07/0455/PW
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1do SIWZ.
3. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/.
4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.
5. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.
Specyfikacja:19. Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: 31. Termin składania ofert: 2020-07-20 10:00
32. Miejsce składania ofert: Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Otwarcie ofert:35. Termin otwarcia ofert: Puste 36. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2020-07-20
Miejsce i termin realizacji:29. Data realizacji zamówienia: 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 24 miesięcy od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 Projektu Umowy. W przypadku, o którym mowa
30. Miejsce realizacji zamówienia: Rejon Działania OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Wadium:nie wymagane
Wymagania:21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
8. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych powyżej.
22. Dodatkowe informacje: 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Składając ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego Wykonawca wypełniania między innymi pozycję ,,Formularz Oferta" w której należy wpisać w miejscu: ,,Kryteria Cenowe/Nazwa: ,,Przeglądy, naprawy i serwisy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją i urządzeniami przynależnymi, zlokalizowanych w budynkach administracyjnych na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu"/ cena jednostkowa netto/ cena jednostkowa brutto, cenę oferty netto/brutto wskazaną w ust. 4 pkt. 4.1 Formularza ,,Oferta", stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: wykonali w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem serwisu urządzeń klimatyzacyjnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto,
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w postępowaniu lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda od Dostawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia Niepublicznego.
4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 lit. a), b) i c) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 lit. d) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: a) wypełniony formularz OFERTA zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ,
b) podpisane oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA,
c) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane,
d) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Dostawcę warunków opisanych w rozdziale VI SIWZ.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VI SIWZ, Dostawca przedstawia: a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
b) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
c) wykaz zrealizowanych, a w przypadku usług ciągłych realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac określonych w rozdz. VI ust. 1 lit. b) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania zostały wykonane należycie, (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA),
Uwagi:25. Kryteria oceny ofert: Opisane zostały w Rozdz. XVI SIWZ
Cena - 100,00%
37. Okres związania ofertą: 60 dni
Kontakt:Osoba prowadząca: Elżbieta Frontkiewicz
Telefon do osoby prowadzącej: +48 713353461
Adres mailowy do osoby prowadzącej: elzbieta.frontkiewicz@gaz-system.pl
Numer dokumentu:NP/2020/07/0455/PW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: