Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych
Organizator:Uniwersytecki Szpital Klinicznywe Wrocławiu
Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Informacja-tel. (71) 733-1110 fax. (71) 733-1209
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z popdgrzewaczami CWU w obiektach USK. Czyszczenie zasobników oraz wymienników w węzłach cieplnych.

którego szczegółowy opis w zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiących załączniki do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2019r. do godz. 12:00 w formie:
1) drogą elektroniczną na adres:
lub
2) pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Zamówień Publicznych, lokalizacja: ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław, pokój nr -1.14
Termin składania:2019-05-27
Wymagania:3) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej formularza cenowego
3. Kryterium wyboru ofert
1) Kryterium wyboru ofert: Cena = 100%
2) Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną
4 . Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
Zamawiający informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamieści na stronie internetowej.
Uwagi:Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala;
? administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: iod@usk.wroc.pl, 71 784 21 16.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z popdgrzewaczami CWU w obiektach USK. Czyszczenie zasobników oraz wymienników w węzłach cieplnych.
? . prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:USK/DZP/4.8-168/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: