Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Przeglądy systemów emisji spalin
Organizator:PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą
Adres: ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 95 7334 270 lub 601 998 435, Faks 95 732 30 12
E-mail:
Strona www:https://swpp.gkpge.pl
Opis:Przeglądy systemów emisji spalin
Świadczenie usług w zakresie bieżącego serwisowania oraz wykonywania przeglądów technicznych urządzeń i aparatury pomiarowej systemów emisji spalin na blokach gazowo-parowych w Oddziale Elektrociepłownia Gorzów w latach 2018, 2019, 2020, 2021
Specyfikacja:Miejsce pobrania SIWZ http://swpp.gkpge.pl/
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień siwz, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu bądź siwz, będzie to dla Wykonawców wiążące.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: https://swpp.gkpge.pl
lub/i po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.
Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 20. SIWZ.
Powrót do listy ogłoszeń
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Budynek administracyjny, sekretariat - pok. nr 5 w godzinach 8:00÷14:00
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-06-06 12:00
Termin składania:2018-06-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin wykonania zamówienia Zgodnie z pkt. 7.1. SIWZ
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Przegląd systemu emisji spalin na nBGP:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - 100,00%
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - 100,00%
Dysponują potencjałem technicznym - 100,00%
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zakupu - 100,00%
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu, - 100,00%
Uwagi:Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Przegląd systemu emisji spalin na nBGP:
Cena - 100,00%
Kontakt:PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą
w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334,
o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 6 936 865 700 zł
Telefon 95 7334 270 lub 601 998 435
Faks 95 732 30 12
E-mail miroslaw.olechnowski@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Mirosław Olechnowski
Telefon kontaktowy 95 7334 270 lub 601 998 435
Numer dokumentu:GEK/PMR-ECG/04989/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: