Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Przekształcenie ogólnodostępnych bezpłatnych parkingów naziemnych
Organizator:Gmina Miasta Toruń
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. Opis zapytania:
1. Przedmiotem zapytania jest przekształcenie ogólnodostępnych bezpłatnych parkingów naziemnych należących do MOSiR Toruń w strefę płatnego parkowania.
la. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :
a) Zorganizowanie płatnych parkingów na terenie należącym do MOSiR:
o Przy Ul. Bema 23/29 - lodowisko TOR - TOR
o Przy Ul. Szosa Chełmińska 75 - hala kortów tenisowych
o Przy Ul. Popiełuszki 1A - Przystań Toruń
o Przy Ul. Hallera 79 - mini AquaPark
o Przy Ul. Bażyńskich 17/19 - Aqua Toruń
b) System parkingowy:
o Strefa otwarta oparta o parkometry
c) DOSTAWA wszystkich niezbędnych urządzeń (parkometry, urządzenia kontrolerskie, urządzenia komputerowe itp.)
d) Wykonanie okablowania
e) Montaż wszystkich urządzeń i uruchomienie systemu
lb. Zobowiązania wykonawcy:
a) Całkowity koszt wdrożenia systemu leży po stronie wykonawcy
b) Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę pozostają jego własnością
c) Serwis wszystkich urządzeń i elementów systemu parkingowego pozostaje po stronie wykonawcy
d) Obsługa bieżąca urządzeń (odprowadzenie utargu, wymiana materiałów eksploatacyjnych) pozostaje po stronie Wykonawcy
e) Przeprowadzanie okresowych kontroli pojazdów pod względem dokonania opłaty przez kierowcę pozostaje po stronie Wykonawcy
f) Przeprowadzanie procesu windykacji należności pozostaje po stronie Wykonawcy.
lc. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie w formie podziału przychodów z opłat parkingowych.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Specyfikacja:działająca poprzez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29
87-100 Toruń
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705
V. Zapytania:
Wszelkie zapytania na temat przedmiotu zamówienia proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 09.09.2022r. do godz. 10;00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, Ul. Bema 23/29,87-100 Toruń lub e-mail: przetargi@mosir.torun.pl
Termin składania:2022-09-09
Wymagania:III. Sposób przygotowania oferty:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
IV. Kryteria oceny ofert:
a) cena (opłata za dzierżawę urządzeń) - 60%
b) podział przychodów opłat parkingowych (w tym przychodów z opłat dodatkowych) -40%
Oferty będą oceniany w skali 100 punktowej:
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty w następujący sposób:
b) Podział przychodów opłat parkingowych
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (40 pkt) w kryterium Podział przychodów opłat parkingowych, które zaproponuje Wykonawca:
Oferty, w których zostanie wskazany podział przychodów w stosunku % 75 :25 (70% Zamawiający, 30% Wykonawca) otrzymają w tym kryterium 40 pkt.
Oferty, w których zostanie wskazany podział przychodów w stosunku % 70 :30 otrzymają w tym kryterium 20 pkt.
Oferty, w których zostanie wskazany mniejszy podział przychodów otrzymają w tym kryterium 0 pkt.
UWAGA:
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: