Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24055869 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenia szkoleń
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Adres: ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 694-09-18, (58) 694-09-01
E-mail:
Opis:przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego "Magazynier".
3. Liczba osób do przeszkolenia: 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach.
4. Szkolenie finansowane jest w ramach środków Funduszu Pracy.
5. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności wymaganych do pracy w magazynach, hurtowaniach.
6. Liczba godzin szkolenia: 80 godzin szkolenia.
8. Kadra dydaktyczna: Instytucja szkoleniowa do przeprowadzenia szkolenia powinna zapewnić wykładowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje/ doświadczenie do przeprowadzenia ww. szkolenia.
10. Zajęcia muszą być realizowane wg harmonogramu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, przy czym godz. zegarowa zajęć liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut (długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny).
12. Program szkolenia:
Program szkolenia musi obejmować zagadnienia związane z pracą w zawodzie magazyniera, w tym co najmniej:
1. Przepisy i normy w magazynowaniu.
2. Organizacja gospodarki magazynowej.
3. Przyjmowanie towaru.
4. Wydawanie towaru.
5. Utrzymywanie czynności w magazynie.
6. Dbanie o jakość towaru.
7. Sortowanie, etykietowanie, skanowanie, paczkowanie towaru.
8. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
9. Obsługa programów magazynowych najczęściej stosowanych w magazynie.
10. Fakturowanie.
11. Inwentaryzacja.
13. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia:
a) sprzętu, urządzeń i narzędzi do realizacji programu szkolenia.
b) wyżywienia- cateringu obejmującego ciepłe i zimne napoje, ciastka.
c) w pełni wyposażoną salę szkoleniową
d) materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia (np. skrypty, materiały szkoleniowe w wersji papierowej)
14. Szkolenie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków spełniających przepisy BHP.
15. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków którym: nie przysługuje prawo do stypendium lub przysługuje prawo do stypendium na podstawie art. 41 ust. 3b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po otrzymaniu pisemnej informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach.
16. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla uczestników (wzory określono w umowie).
17. Na zakończenie szkolenia Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenia - zgodnie z zapisami wzoru umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 9. TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2022 r. do godz. 15:00 (za datę
wpływu uznaje się datę wpływu do PUP Kartuzy)
10. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, Ul. Mściwoja II 4,
83-300 Kartuzy.
Termin składania:2022-10-25
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji szkolenia: max. do 30 listopada 2022r.
9. Miejsce realizacji szkolenia: w miejscowości Kartuzy
Wymagania:11. Nie dopuszcza się prowadzenia szkolenia w formule kształcenia na odległość.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji
2. Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające zrealizowanie szkolenia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.
3. Instytucja szkoleniowa jest odpowiedzialna za przebieg oraz terminowe zrealizowanie szkolenia
IV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Zainteresowane Instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku ,,Formularz oferty -program szkolenia" udostępnionym na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne.
2. Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Do oferty powinny zostać dołączone załączniki wskazane w druku ,,Formularz oferty-program szkolenia"
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y do tego uprawnioną/e. Za osoby uprawnione do reprezentowania Instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty
5. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentowania.
6. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Instytucji szko eniowej, oraz napis:
Oferta na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 5 osób bezrobotnych pn. Magazyniera
7. Termin ważności oferty: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie.
2. Wybór dokonany zostanie w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022r. udostępnione na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/w zakładce zamówienia publiczne
3. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
5. Powiatowy Urząd Pracy na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w tej sprawie za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie
zamieszcza informacje w tej sprawie na stronie internetowej http://kartuzy.praca.gov.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne/BIP)
7. Z wybraną w wyniku oceny ofert instytucją szkoleniową zawierana jest umowa, której wzór dołączany jest do zapytania ofertowego.
8. Przed podpisaniem umowy Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do dostarczenia aktualnego harmonogramu szkolenia.
VI. Zmiany warunków umowy:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków:
1) ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę
skierowaną. PUP Kartuzy zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część szkolenia, powiększoną ewentualnie o koszty stałe.
b) Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych przez Instytucję szkoleniową podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem zmiennym za ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika szkolenia.
c) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia niezgodności zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2) ZMIANA KADRY DYDAKTYCZNEJ:
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji szkolenia w Formularzu oferty, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy akceptującą nowy personel. Instytucja szkoleniowa może proponować zmianę kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej, niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z umowy,
jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Instytucji szkoleniowej (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia),
b) W przypadku zmiany kadry dydaktycznej - nowy wykładowca/trener musi posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie równoważne/najbardziej zbliżone do zmienianego wykładowcy/trenera,
c) Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić Urzędowi kwalifikacje oraz doświadczenie osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa.
3) ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA - Instytucja szkoleniowa może
dokonywać zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej) wskazanej do realizacji
szkolenia w ,,Formularzu oferty" jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy.
Kontakt:11. Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Agata Kosater tel.: 58 694-09-18, e-mail a.kosater@kartuzy.praca.gov.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:61/SZ/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: