Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenia szkolenia gastronomicznego
Organizator:Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
Adres: Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:787 474 214
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71158
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.09.01.05-24-00A3/20 - Lepszy Ty

Opis
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu dla uczestników projektu ,,Lepszy Ty" szkolenia gastronomicznego:
a) wymiar godzinowy szkolenia to min. 80 h lekcyjnych (min. 40 h zajęć teoretycznych oraz 40 h zajęć praktycznych), jednak nie więcej niż 8 h lekcyjnych dziennie;
b) szkolenie zostanie przeprowadzone dla 6 uczestników projektu ,,Lepszy Ty". Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników projektu do istniejącej grupy szkoleniowej, z zastrzeżeniem, że łączna liczba członków grupy nie może przekraczać 12 osób;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznej liczby osób biorących udział w szkoleniu;
d) szkolenie zostanie zorganizowane w okresie od października 2021 r. do listopada 2022 r. Zajęcia będą odbywać się według harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
e) szkolenie zostanie zorganizowane w odległości nie większej niż 35 km w linii prostej od miasta Cieszyna (43-400), w salach zapewnionych przez Wykonawcę;
f) przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną, tj. jednostkę w wymiarze 45 minut.
3. Przez przeprowadzenie szkolenia Zamawiający rozumie poniesienie wszystkich kosztów związanych z organizacją szkolenia i niezbędnych do udziału uczestników w szkoleniu od momentu rozpoczęcia udziału w szkoleniu po uzyskanie przez nich dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji i kwalifikacji (jeśli dotyczy) lub, w tym m.in. wynagrodzenie osób lub osoby prowadzącej szkolenie, zapewnienie sali szkoleniowej i materiałów szkoleniowych oraz odpowiedniego sprzętu i odzieży, jeśli są wymagane, ubezpieczenie uczestników szkolenia, koszt wymaganych badań lekarskich, koszt przeprowadzenia wszelkich egzaminów (wraz z kosztem jednego egzaminu poprawkowego dla każdego egzaminu) oraz koszt wydania uczestnikom szkolenia dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji i kwalifikacji (jeśli dotyczy).
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. ,,Lepszy Ty", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; dla działania 9.1. Aktywna integracja; dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Odbiorcami usługi będą osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego.
6. Minimalny zakres usługi obejmuje:
a) opracowanie programu szkolenia uwzględniającego tematykę szkolenia wskazaną w pkt. 5b) oraz indywidualne potrzeby uczestników szkolenia;
b) opracowanie programu szkolenia zgodnie z poniższą tematyką:
? wprowadzenie do zawodu kucharza, zagadnienia z zakresu BHP, HACCP, obsługi maszyn i urządzeń,
? zaznajomienie się z najważniejszymi zagadnieniami kulinarnymi,
? sporządzanie przykładowych dań z warzyw, owoców, grzybów,
? zastosowanie w sporządzaniu potraw kasz, ryżu, makaronów, jaj,
? zaznajomienie się z przygotowaniem dań z mięsa drobiowego na przykładzie kurczaka, indyka, kaczki,
? przygotowanie potraw z ryb,
? przygotowanie dań słodkich na przykładzie klasycznych europejskich deserów;
c) prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia;
d) prowadzenie dokumentacji ze szkolenia w sposób wskazany przez Zamawiającego, w tym:
? list obecności uczestników szkolenia,
? bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,
? miesięcznej ewidencji / zestawienia czasu pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,
? innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu;
e) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji szkolenia dla danej grupy w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia szkolenia dla danej grupy.
7. W celu potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny dla każdego z nich. Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Fakt nabycia kompetencji należy weryfikować w ramach następujących etapów:
a) wzorzec - zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Winien zawierać jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji,
b) ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
c) porównanie - porównanie uzyskanych wyników etapu Ocena z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie Wzorzec) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
8. Czas przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego nie wlicza się w liczbę godzin szkolenia.
9. Po pozytywnym zaliczeniu odpowiedniego egzaminu każdy uczestnik powinien otrzymać:
a) w przypadku uzyskania kompetencji - stosowne zaświadczenie, na którym znajdą się wymienione kompetencje nabyte podczas szkolenia,
b) w przypadku uzyskania kwalifikacji - stosowny certyfikat lub inny dokument potwierdzający osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone wymagania.
10. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są wymagane odrębnymi przepisami.
11. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena będzie obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (wraz z ewentualnymi podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne w sytuacji konieczności ich zapłaty).
12. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do soboty w godz.ch pomiędzy 8:00 a 20:00.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt IV niniejszego zapytania.
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-04
Termin składania:2021-10-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Cieszyn
Miejscowość
Cieszyn
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-06
Koniec realizacji
2021-11-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu dla uczestników projektu ,,Lepszy Ty" szkolenia gastronomicznego:
a) wymiar godzinowy szkolenia to min. 80 h lekcyjnych (min. 40 h zajęć teoretycznych oraz 40 h zajęć praktycznych), jednak nie więcej niż 8 h lekcyjnych dziennie;
b) szkolenie zostanie przeprowadzone dla 6 uczestników projektu ,,Lepszy Ty". Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników projektu do istniejącej grupy szkoleniowej, z zastrzeżeniem, że łączna liczba członków grupy nie może przekraczać 12 osób;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznej liczby osób biorących udział w szkoleniu;
d) szkolenie zostanie zorganizowane w okresie od października 2021 r. do listopada 2022 r. Zajęcia będą odbywać się według harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
e) szkolenie zostanie zorganizowane w odległości nie większej niż 35 km w linii prostej od miasta Cieszyna (43-400), w salach zapewnionych przez Wykonawcę;
f) przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną, tj. jednostkę w wymiarze 45 minut.
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamówienie i umowa podlegają zmianom w zakresie:
a) korekty oczywistych omyłek pisarskich;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
c) łącznej liczby uczestników szkolenia;
d) zmiany kadry wskazanej w ofercie przez Wykonawcę - po akceptacji ze strony Zamawiającego. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie przynajmniej równoważne osobie zastępowanej.
2. Zmiany opisane w ust. 1b)-d) mogą zostać dokonane w przypadku niemożności dochowania odpowiednich warunków umowy spowodowanej:
a) działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2;
b) wystąpieniem klęski żywiołowej;
c) wystąpieniem innej siły wyższej;
d) wstrzymaniem realizacji projektu przez Zamawiającego;
e) problemów w rekrutacji uczestników projektu;
f) wystąpieniem innej sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy.
3. Zmiany wymienione w ust. 1 nie wpłyną na cenę jednostkową szkolenia za 1 osobę określoną w umowie z Wykonawcą.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Zamawiający uzna warunek w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca za pomocą stosownego dokumentu (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia itp. wg wyboru Wykonawcy) poświadczy, iż zamówienie będzie wykonywane przez osobę/y, która/e w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonała/y usługi polegające na prowadzeniu szkoleń gastronomicznych w wymiarze łącznym min. 240 godzin dydaktycznych. Ponadto:
a) z przedstawionego przez wykonawcę dokumentu musi wynikać jednoznacznie posiadanie min. 240 h doświadczenia w ww. zakresie przez osobę/y która/e będzie/będą wykonywać przedmiot zamówienia;
b) dokument poświadczający zrealizowanie wymaganej liczby godzin, o którym mowa w ust. 1, musi zostać wystawiony przez podmiot inny niż Wykonawca (niezależny od Wykonawcy) np. końcowy odbiorca usługi lub zamawiający usługę u Wykonawcy.
2. Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż zamówienie będzie wykonywane przez osobę/y dysponującą/e:
a) dwuletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prowadzenia szkoleń gastronomicznych - kserokopia świadectwa pracy, umów cywilnoprawnych, zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej, wpisu / wypisu do / z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) itp. wg wyboru Wykonawcy, jednoznacznie potwierdzający fakt posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b) formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c) wykazu kadry, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Wykaz ten, będący treścią oferty, a także jednym z elementów oceny ofert, będzie wiążący dla Wykonawcy i nie będzie podlegał późniejszym zmianom z zastrzeżeniem pkt. IV.
d) wykazu doświadczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
e) kompletu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie wykazane w pkt. VI oraz w załącznikach nr 3 i 4. Dokumenty powinny być składane w formie kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby do tego uprawnione. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-24
Data ostatniej zmiany
2021-09-24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ryczałtowa brutto za jedną osobę - waga punktowa 80%.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą następująco: C = Cena min. / Cena oferowana x 80 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie kadry w prowadzeniu szkoleń gastronomicznych - waga punktowa 20%.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższym doświadczeniem osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.
Pozostałe oferty: D = Dośw. oferowane / Dośw. maks. x 20 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Błażej Żebrok
tel.: 787 474 214
e-mail: blazej.zebrok@deltapartner.org.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:2021-23544-71158, 5.Z.LT.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: