Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14706080 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie 40 godzin usługi doradztwa
Organizator:Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 671 60 70
Opis:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 40 godzin usługi doradztwa z zakresu Polityki Ochrony Danych Osobowych dla czterech uczestników. Doradztwo odbywać się będzie do 16.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego - uwzględniających również dni wolne od pracy.
Celem doradztwa jest dokształcenie i podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji pracowników Zamawiającego oraz dostarczenie wiedzy z tematów przedstawionych w poniższym zakresie tematycznym oraz poprawienie jakości usług na rzecz inkubacji wielkopolskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Doradztwo ma przygotować uczestników do dostosowania i tworzenia procedury przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO (w tym dokumentacji i systemów informatycznych). Uczestnicy podczas doradztwa powinni poznać niezbędne etapy praktycznego wdrażania RODO (audyt, analiza ryzyka, dostosowanie procesów i środowiska IT, pełna dokumentacja).
Doradztwo powinno obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny:
1) Wprowadzenie: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych a Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.
2) Organizacja systemu bezpieczeństwa danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym (polityka bezpieczeństwa).
3) Zapewnienie zapoznania osób przetwarzających dane osobowe z przepisami-świadomość przetwarzania danych osobowych.
4) Kontrola GIODO i audyt systemów bezpieczeństwa informacji.
5) Zasady prowadzenia audytów systemów zarządzania.
6) Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
7) Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
8) Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
9) Zmiany w prawie unijnym dotyczące ochrony danych osobowych.

10) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) vs. Inspektor Ochrony Danych (IOD)- jego rola, obowiązki, prawa i uprawnienia w świetle Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO).
11) Sprawozdawczość do GIODO.
Podstawowe informacje i wymagania:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu doradztwa, który należy załączyć do Formularza ofertowego. Wykonawca w sposób przejrzysty i logiczny wskaże sposób, w jaki zostanie zrealizowany zakres tematyczny podany w opisie przedmiotu zamówienia wraz z przewidywanym wymiarem godzinowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do przygotowanego przez Wykonawcę Programu doradztwa.
2) W ramach doradztwa Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać uczestnikom doradztwa materiały uwzględniające Program doradztwa oraz wzorcową dokumentację Polityki Ochrony Danych Osobowych w wersji elektronicznej i papierowej, która uwzględniać będzie specyfikę i charakter działalności Zamawiającego oraz obowiązujący stan prawny, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania sposobu oznaczenia materiałów w drodze konsultacji w formie elektronicznej (email) i/lub telefonicznej.
3) Niniejsze postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- Poddziałanie 1.3.2 pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania na ww. cel. W przypadku nieotrzymania dofinansowania zamówienie zostanie zrealizowane ze środków własnych Zamawiającego.
4) Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawa Zamówień Publicznych i zostanie udzielone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, przyjętego Uchwałą Zarządu nr 18/2016 z dnia 22 września 2016 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności.
5) Niniejsze zapytanie jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.fripww.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Miejsce i termin składania ofert: Podpisane oferty należy składać w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2018-01-17
Wymagania:FORMA, TRYB I TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta musi zawierać dokładnie wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Do Formularza ofertowego należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego), Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub podobnych do usługi wskazanej w przedmiocie zamówienia z ostatnich pięciu lat (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego) oraz Program doradztwa.
3) Cena brutto oferty, wskazana w Formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania i/lub wyjaśnienia złożonych ofert.
5) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy mailowe osób wskazanych w Formularzu ofertowym.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
9) Oferta złożona lub przesłana w wersji papierowej musi być opatrzona na zamkniętej kopercie opisem: ,,Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradztwa z zakresu Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro".
10) Oferty należy składać za pomocą jednego z niżej wskazanych sposobów:
- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres Zamawiającego,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.karas@fripww.pl.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
1) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia i/lub są niekompletne i/lub nie spełniają warunków nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
4) Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
1) Posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług doradczych z zakresu Polityki Ochrony Danych Osobowych.
2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Kontakt:OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
1) Ludmiła Łuczak - Kierownik Działu Projektów Unijnych e-mail: ludmila.luczak@fripww.pl, tel. 61 671 60 70
2) Katarzyna Karaś - Specjalista ds. projektów unijnych e-mail: katarzyna.karas@fripww.pl. tel. 61 671 60 69
Źródło: Internet i własne
Załączniki: