Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie audytu
Organizator:Gmina Nowogard
Adres: Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.091 39 26 205
Opis:przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego
Rejonowego Szpitala w Nowogardzie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego
Szpitala w Nowogardzie obejmującego w szczególności:
1) Analizę i ocenę sytuacji finansowo - ekonomicznej między innymi w zakresie:
- zadłużenia szpitala,
- rentowności oferowanych usług,
2) Przyczyny obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno- finansowej szpitala (wpływ czynników
wewnętrznych / zewnętrznych na daną sytuację).
3) Wskazanie sposobów restrukturyzacji finansowej prowadzącej do redukcji zadłużenia
szpitala.
4) Analizę i ocenę struktury organizacyjnej szpitala i sposobu zarządzania(organizacji pracy
w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach organizacyjnych)
5) Analizę i ocenę stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego.
6) Analizę i ocenę poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów spoza PSZ.
7) Analizę i ocenę poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ.
8) Analizę i ocenę wykorzystania majątku trwałego szpitala.
9) Przedstawienie wniosków i rekomendacji zapewniających stabilność finansową oraz
umożliwiających dalszy rozwój Szpitala z uwzględnieniem w szczególności:
- analizy finansowo - ekonomicznej,
- optymalnej struktury zatrudnienia,
- kierunków rozwoju usług medycznych,
- wyboru świadczeń zdrowotnych będących w ofercie szpitala w oparciu o ich rentowność,
- świadczeń zdrowotnych, które można by realizować w szpitalu w oparciu o rachunek
ekonomiczny,
10) Wskazanie możliwych źródeł pozyskania przez szpital dodatkowych środków
finansowych.
III. Informacje dotyczące audytowanej jednostki:
Samodzielny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
tel. 91 392-13-56; 91 392-15-59, fax. 91 392-00-59
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w: Urząd Miejski w Nowogardzie, ul. Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard. Pokój nr 5, do dnia 19.12.2019r. do godziny 12;00
Termin składania:2019-12-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia - 60 dni
Wadium:1500,00 zł
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia oraz być w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji
zadania. W celu wykazania spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca wykaże że w okresie od 2015r. do 2019r. wykonał lub zaktualizował minimum 2
audyty. Za audyt uznaję się wykonane analizy, czynności eksperckie, audytorskie oraz opracowania
programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż określony w pkt II, a także przedstawi
oświadczenia podmiotów badanych o należytym wykonaniu wskazanych usług przez Wykonawcę.
V. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć podmioty ubiegające się o
udzielenie zamówienia:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ( z datą
wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).
2) Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełnioną tabelkę (załącznik nr.3) z uprawnieniami
i doświadczeniem osób wykonujących zamawiany audyt a także wypełniony wykaz
wykonanych audytów (załącznik nr.4)
3) Do wykazu wykonanych audytów (załącznik nr 4) należy dołączyć oświadczenie podmiotów
badanych potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie przez Wykonawcę.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą
niezbędne do realizacji zamówienia.
2) Do ofert należy załączyć oświadczenie i dokumenty określone w pkt V.
3) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony w języku polskim.
4) Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperty należy
oznaczyć: ,, Oferta na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego
Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie."
VII. Wadium :
1) Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł
(słownie:tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium winno być wniesione w pieniądzu; które należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego Bank PEKAO SA I o/Nowogard 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441
Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwota wadium na rachunku
Zamawiającego.
3) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu)
4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium po zawarciu umowy.
6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Umowa na wykonawstwo zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.
X. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty:
1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi uczestników postępowania za pośrednictwem
strony intemetowejznajdującej się pod adresem bip.nowogard.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniknięcia postępowania bez wyboru oferty bez
podawania przyczyny.
Termin wykonania:
1) Termin związania ofertą - 60 dni
Kontakt:Wszelkie informacje udziela:
Ewa Chłopek p.o Kierownika w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich
tel.091 39 26 205
Numer dokumentu:SSiO. 2600.4.2019.EC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: