Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15092029 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-20
Przedmiot ogłoszenia:PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Organizator:Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Adres: ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 01
E-mail:
Opis:PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM
W POLKOWICACH I W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU
POLKOWICKIEGO
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego
w Starostwie Powiatowym w Polkowicach i w podległych jednostkach organizacyjnych powiatu
polkowickiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, wymaganiami
Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz zgodnie z planem
audytu na rok 2018.
1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1.1. Usługa obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
2) przeprowadzenie czterech zadań zapewniających zgodnie z planem audytu wewnętrznego na rok
2018 tj.
a) Aktualność danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Polkowickiego,
zgodność z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
b) Poprawność działań w obszarze centralizacji podatku VAT.
c) Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w Polkowicki Zarządzie Dróg Powiatowych
w 2017 r.
d) Audyt ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym
w Polkowicach.
3) sporządzenie kompletnej dokumentacji dot. przeprowadzonych zadań audytowych (wraz
z identyfikacją i analizą ryzyka),
4) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2018,
5) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności
i efektywności,
6) sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2019.
1.2. Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
powinien spełniać warunki określone w art. 286 ustawy o Finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. póz. 2077) oraz wykazać się zrealizowaniem min. 3 audytów dla jednostek samorządu
terytorialnego wykonanych w ostatnich 3 latach oraz udowodnić że wykonał je należycie.
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)Kod CPV:
CPV- 79212200-5 usługi audytu wewnętrznego
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Starostwa Powiatowego
w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowicach lub na adres e-mail
sekretariat@powiatpoikowicki.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz.
15:30 z dopiskiem "oferta na przeprowadzenie audytu wewnętrznego".
Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin składania:2018-03-23
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji usługi : Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku, tj. od 3 kwietnia 2018 r. do 03
kwietnia 2019 r.
Wymagania:Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1
b) kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikaqe do przeprowadzenia audytu
wewnętrznego potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem" wraz z oświadczeniem o spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
c) oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia
obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowe - załącznik nr 3
d) wykaz minimum 3 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego
wykonanych w ostatnich 3 latach wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane
należycie - załącznik nr 2;
e) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U z 2016 r. póz. 922, ze zm.) na przetwarzanie danych
osobowych.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Kryterium wyboru oferty:
a) cena -100%,
l.p. Opis kryterium oceny Znaczenie (Waga) Opis metody przyznawania punktów
1 2 3 4
1 Cena 100 % Proporcje matematyczne wg wzoru:
C= (Cmin/Cbad) X Kp XWC gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Cmin - najniższa cena spośród cen wszystkich ofert Cbad - cena badanej oferty KP - współczynnik proporcjonalności = 100 Wc - waga kryterium cena = 100% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 100 punktów, pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku), w oparciu o ustalone kryterium.
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia określonego w pkt 1.1. Ofertę należy sporządzić z wyszczególnieniem: ceny brutto za
jedno zadanie audytowe i ceny brutto za przygotowanie planu audytu na rok 2019.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w
postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Kod CPV:79212200-5
Numer dokumentu:PK.2151.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: