Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej
Organizator:R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy
Adres: ul. Skrajna 4, 15-694 Fasty
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 694 287 637
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zlecenie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla firmy R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy. Usługa będzie realizowana w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ, Etap I.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
a) przeprowadzenie audytu wzorniczego- analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.
Audyt obejmuje m.in.:
- Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
- Analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
- Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;
b) opracowanie strategii wzorniczej - dokument opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
- ogólną charakterystykę firmy Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
- ogólny opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;
-opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;
- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;
- możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego;
- rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.07.2019 r .
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:
R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy
ul. Skrajna 4
15-694 Fasty
lub też drogą elektroniczną na adres mailowy: ris@ris.bialystok.pl
Oferty w formie papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
o Nazwą i adresem Zamawiającego
o Nazwą i adresem Oferenta
o Adnotacją ,,Oferta na audyt wzorniczy."
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.
Termin składania:2019-07-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji usługi jest uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków.
Miejsce przeprowadzenia audytu: siedziba Zamawiającego
Wadium:3 000,00 PLN
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Ponieważ przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu tj. Oferent powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług):
Wymaga się doświadczenia w przeprowadzeniu przez Oferenta co najmniej 3 projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach w 3 różnych branżach gospodarki.
W przypadku, gdy Oferent z chwilą złożenia oferty przeprowadził co najmniej 3 projekty strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach w 1 lub w 2 różnych branżach gospodarki, wymogiem jest aby doświadczenie to było w branży, w której działa Zamawiający.
Dokumentacją potwierdzająca wymagane doświadczenie są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami, których kopie stanowią część Załącznika nr 3 LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) - OFERENT
Referencje nie dotyczące przeprowadzenia projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek nie będą brane pod uwagę.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ponieważ przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu tj. do realizacji audytu wskażą co najmniej dwóch ekspertów, z których:
a) co najmniej dwóch posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie przeprowadzania audytów oraz w ich wyniku w opracowywaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub wzorniczych tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w okresie ostatnich pięciu lat (przez wdrożenie na rynek należy rozumieć wykorzystanie w praktyce gospodarczej wyrobu i/lub usługi i/lub wzoru); wymagane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w rożnych branżach gospodarki; w przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projekcie, o ile posiada doświadczenie w branży Zamawiającego; na potwierdzenie spełnienia w/w warunków
b) co najmniej jeden posiada wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie wzornictwa (ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem magistra); na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent dołączy kopię dyplomu oddelegowanego eksperta spełniającego wskazane kryterium dostępowe.
Dokumentacją potwierdzająca wymagane doświadczenie ekspertów są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, których kopie stanowią część Załącznika nr 4 LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)-EKSPERCI
Referencje nie dotyczące przeprowadzenia projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek nie będą brane pod uwagę.
W przypadku ekspertów nie będących pracownikiem Oferenta, Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą zostało złożone zobowiązanie do współpracy w ramach realizacji umowy będącej przedmiotem tego zamówienia, których kopie stanowią część Załącznika nr 7 LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY - EKSPERCI
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent oświadcza, iż nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 6 oraz wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 PLN netto. Wadium wpłacić należy na rachunek bankowy Zamawiającego o nr 27 1020 1332 0000 1602 1092 1809 W tytule przelewu należy wpisać: wadium do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 10-07-2019. Jako potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy kopię potwierdzenia przelewu wadium na konto Zmawiającego.
Dodatkowe warunki
Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach przedmiotowego zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 5.
Oferent zobowiązuje się do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału podczas posiedzenia Panelu Ekspertów w wyznaczonym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości terminie, zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję I Etap.
Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.
Warunki zmiany umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
o uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
o obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta;
o okoliczności siły wyższej;
o zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
o otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty - (Załącznik nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
c) Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) - oferent (Załącznik nr 3). Dokumentacja potwierdzająca wymagane doświadczenie w formie referencji odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami
d) Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) - eksperci (Załącznik nr 4). Dokumentacja potwierdzająca wymagane doświadczenie w formie referencji odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz CV eksperta (zawierające w szczególności informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego w kontekście spełnienia kryterium formalnego - pkt. 3.3 niniejszego zapytania).
e) Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 5)
f) Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych (Załącznik nr 6)
g) List intencyjny o współpracy z ekspertami nie będącymi pracownikiem oferenta (Załącznik nr 7)
h) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 8)
i) Kopię przelewu wpłaty wadium
j) Dokument opracowany przez Oferenta określający jasny i spójny zakres, metodologię i harmonogram prac, które wykona w celu realizacji usługi.
Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty. Oferty niekompletne ( nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników), niewypełnione lub wypełnione częściowo będą uznawane za nie spełniające wymogów formalnych i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
o Cena - waga: 60%
o Liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga 20%,
o Liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego - waga 20%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena, liczba ekspertów wynosi 100.
Zasady punktacji
-Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena ofert najtańszej/Cena oferty Badanej x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60. Waga tego kryterium: 60%.
-Punkty za kryterium liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
Liczba punktów Liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia spełniających wymagania określone w pkt 3.3 Wymagane zasoby kadrowe oferenta
0 punktów - 2 ekspertów
10 punktów - 3 ekspertów
20 punktów - 4 ekspertów i więcej
Maksymalna ilość punktów za liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20.
Waga tego kryterium: 20. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w załączniku nr 4 lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług)-eksperci .
-Punkty za kryterium liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
Liczba punktów Liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego
0 punktów - do 24 roboczo/h
10 punktów - od 24 do 48 roboczo/h
20 punktów- powyżej 48 roboczo/h
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ L + G
gdzie:
O - ocena
C - cena
L - liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia
G - liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów uwzględniając kryteria
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
R&S s.c. Stanisław, Marcin Święcińscy
Adres
Antoniuk Fabryczny 55/9
15-762 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu
+48 694 287 637
NIP
5421003004
Numer naboru
POPW.01.04.00-IP.01-00-002/19
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Święciński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 694 287 637
Kod CPV:79212000-3
Numer dokumentu:20813, 1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: