Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18261208 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie audytu zewnętrznego
Organizator:Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych
Adres: ul. Saska 56, 35-630 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 691 587 945
Opis:III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, którego
celem jest uzyskanie przez Zamawiającego racjonalnego zapewnienia, że koszty
poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest
realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie
opinii w tym zakresie w formie raportu/sprawozdania.
2. Zakres audytu zewnętrznego.
Zakres czynności audytowych, jakie audytor zobowiązany jest wykonać w trakcie
przeprowadzanego audytu i jakie winny być ujęte w sporządzanej opinii, określa
szczegółowo dokument pn. ,,Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego
zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w
ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego. Wskazany w zdaniu poprzedzającym dokument stanowić będzie
nadto integralną część umowy o udzielenie zamówienia zawartej z wybranym
audytorem.
Stosownie do wytycznych wskazanych powyżej, Audytor ma za zadanie
dokonanie oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do
działań zrealizowanych przez Zamawiającego. Ocenie audytora podlega zgodność
realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie.
Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i
opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach
związanych z realizowanym projektem.
W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
a) księgi rachunkowe - w części dotyczącej ewidencji zdarzeń
gospodarczych związanych z realizacją projektu,
b) dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach
rachunkowych,
c) zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających
poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Zamawiającego
do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji projektu (w tym czy prawidłowo,
rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu,
według stanu na dzień sporządzania ww. dokumentów), a także czy
odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
3. Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowiązany jest do przygotowania
raportu/sprawozdania z audytu w sposób szczegółowo określony w załączniku
nr 1.
Zamawiający ma prawo odniesienia się do raportu/sprawozdania.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiającego w terminie do
14 listopada 2019 r. do godziny 10.00.
Termin składania:2019-11-14
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji zamówienia
Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony w ostatnim miesiącu realizacji
pierwszego okresu dofinansowania projektu tj. marzec 2020 r.
Ostateczny termin przedstawienia sprawozdania/raportu z audytu Zamawiającemu to
31 marca 2020 r.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które wypełniają wskazane w
załączniku nr 1 kryteria, a to: posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują
osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzenia
audytu.
1. Przez podmioty posiadające niezbędne doświadczenie należy rozumieć
podmioty:
a) Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
b) Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania
zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych
(przynajmniej 3 zadania/ projekty),
c) Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem
prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
d) Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu
audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
2. Przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki
określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W przypadku osób, które
będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki
wskazane w ust. Hit. b) - d) stosuje się odpowiednio.
3. Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobligowany do złożenia:
a) Wykazu wykonanych audytów, zadań lub projektów finansowanych ze
środków publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz
wskazaniem źródła finansowania (załącznik nr 4),
b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
(załącznik nr 5),
c) Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do
przeprowadzenia zadania audytowego.
d) Dokumenty należy składać w języku polskim. W przypadku
dokumentów obcojęzycznych, winno zostać złożone także tłumaczenie
dokonane przez tłumacza przysięgłego.
W.w. dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia
osób, które będą bezpośrednio przeprowadzały audyt, jak i również
podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
4. Ponadto podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobligowany do
złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego
doświadczenia w postaci, np. protokołów odbioru audytu.
5. Audyt winien zostać przeprowadzony przez co najmniej dwuosobowy zespół.
W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Podmiot i osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać
wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego.
Bezstronność i niezależność nie są zachowane, jeżeli osoba lub podmiot
przeprowadzający audyt zewnętrzny:
a) Posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności u Zamawiającego lub
w jednostce z nim stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub
współzależnej, w której ma przeprowadzić audyt,
b) Jest lub był w ciągu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź
zarządzających lub pracownikiem Zamawiającego lub albo jednostki z
nim stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
c) Osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co
najmniej 50 % przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na
rzecz Zamawiającego, jednostki wobec niego dominującej lub
jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zależnych lub
współzależnych - nie dotyczy to pierwszego roku działalności
podmiotu przeprowadzającego audyt,
d) W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów
stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
e) Jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do
drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia
lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych
Zamawiającego, albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
f) Jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie
projektem,
g) Z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności
i niezależności.
7. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg
bezstronności i niezależności również w stosunku do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Poprzez spełnianie tego
warunku rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy
z PFRON osób wykonujących audyt.
8. W związku z powyższym podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest
zobligowany do złożenia oświadczenia o bezstronności i niezależności w
imieniu swoim oraz oświadczeń o bezstronności i niezależności osób.
wyszczególnionych w ,,Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia"
9. Powyższe oświadczenie o bezstronności i niezależności stanowi załącznik nr
3a i 3b do zapytania.
2. Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
a) Osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy.
b) Pocztą/kurierem na adres do korespondencji. Liczy się moment wpływu oferty
do Zamawiającego.
3. Oferent ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
4. Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentacji.
5. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wskazane dokumenty i oświadczenia.
6. Jeżeli złożone oświadczenie lub dokumenty wymagają uzupełnienia lub
wyjaśnienia, Zamawiający, o ile uzna to za zasadne, może wyznaczyć dodatkowy
termin na złożenie uzupełnień lub wyjaśnień.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również
poprzez wezwanie oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia
dodatkowych dokumentów
VII. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny (O) ofert na podstawie kryterium:
- C: cena, waga - 50 pkt
- D: doświadczenie oferenta (podmiotu składającego ofertę) w badaniu zadań lub
projektów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od
01 stycznia 2015 r. (liczy się data zakończenia audytu), waga - 50 pkt
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
O = C + D
gdzie
C = Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej x 50 pkt
D zostanie obliczone wg wzoru:
A od 3 do 6; D = 5
A od 7 do 12; D = 10
A od 13 do 18; D = 20
A od 19 do 25; D = 30
A od 26 do 30; D = 40
A powyżej 30; D = 50
gdzie A oznacza ilość przeprowadzonych przez oferenta audytów dotyczących zadań
lub projektów częściowych lub całościowych finansowanych ze środków
publicznych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty,
które złożyły oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.
2. Oferta nie spełniająca wymagań formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będąca
ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne
rozpoznane nieprawidłowości, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
4. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść
zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia
wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, jeżeli złożone oferty przewyższają wysokość zaplanowanych
przez Zamawiającego środków w budżecie na realizację zadania oraz jeśli
okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji zadania lub przedmiotu
zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania
przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami zadania), albo w przypadku
nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o zmianie treści zapytania
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego znajdującej się
pod adresem: http://solisradius.pl/. W przypadku modyfikacji treści zapytania
zostanie przedłużony termin składnia ofert, a także o zmianie zostaną
poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub
zostanie rozpisane nowe zapytanie.
5. W przypadku, gdy kilka złożonych ofert przedstawiać będzie taką samą cenę
i będzie to cena najniższa, a także w przypadku, gdy oferty przewyższają
wysokość zaplanowanych przez Zamawiającego środków w przypadku ofert
najniższych, Zamawiający uprawniony jest do podjęcia negocjacji
z Wykonawcami, którzy złożyli takie oferty. Wynegocjowanie ceny najniższej
prowadzić będzie do zawarcia umowy z Wykonawcą, z zastrzeżeniem pkt 4
powyżej.
6. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, w terminie 7 dni od
dnia wyboru oferty, zostanie zawarta umowa pod warunkiem, że zaakceptuje
warunki umowy na przeprowadzenie audytu stanowiącej załącznik nr 6 do
zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobię prawo modyfikacji umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferja została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w terminie wskazanym [ w punkcie 6, Zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
9. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią:
1) ,,Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów
finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych"
Źródło: Internet i własne
Załączniki: