Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26091959 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych
Organizator:Rada Nadzorcza ,,Uzdrowiska Busko-Zdrój" S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju
Adres: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 370 33 41 lub 41 370 32 84.
Opis:zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na:
przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenia sprawozdań z badań.
Warunki przeprowadzenia badania:

1) Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych kolejno za lata obrotowe 2023 i 2024 zgodnie z treścią art. 83 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2) Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024, o którego terminach powiadomiony będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przez Zarząd Spółki. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024 ponosi biegły rewident.
3) Biegły rewident obowiązany będzie do obecności, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu sprawozdania z badania. O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej wymagających obecności biegłego rewidenta (nie więcej niż dwukrotnie), powiadomiony on będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
5) Biegły rewident podczas badania zobowiązany będzie do obecności w siedzibie Spółki nie mniej niż 5 dni roboczych.
6) Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok powinno nastąpić w terminie do 31 marca 2024 roku. Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok powinno nastąpić w terminie do 31 marca 2023 roku.
7) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
8) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z badania za dany rok.
Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024" należy przesyłać pocztą na adres: ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. Ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. do godz. 15.00.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do sekretariatu Zarządu Spółki.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok i 2024 rok nastąpi do dnia 14 listopada 2023 r.
Termin składania:2023-11-13
Miejsce i termin realizacji:9) Umowa nie może być zawarta w przypadku, gdy przynajmniej w jednym roku, w okresie ostatnich 5 lat, przychód oferenta z tytułu wszystkich wykonanych w danym roku obrotowym usług na rzecz Spółki stanowił co najmniej 40% całkowitego rocznego przychodu oferenta.
Wymagania:Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, numerze i dacie wpisu na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, osobie kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do przeprowadzenia badania i pozostałych osobach wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie.
2. Pisemne oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu.
3. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdania finansowego za lata 2023 r. i 2024 r. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
4. Wskazanie metodyki wykorzystywanej do przeprowadzania badań sprawozdań i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
5. Pisemne oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania.
6. Wykaz badanych podmiotów za lata 2021, 2023 z podziałem na spółki prawa handlowego, podmioty lecznicze, podmioty uzdrowiskowe.
7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
- według ustalonych wzorów.

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży, w której działa Spółka.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Kontakt:Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w terminie 5 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dni robocze w godz.: 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 41 370 33 41 lub 41 370 32 84.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: