Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21017188 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-06
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie badania ankietowego w zakresie monitorowania GOZ
Organizator:Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Adres: Józefa Wybickiego 7 A, 31-261 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 12 632 38 35
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac z zakresu:
Przeprowadzenie badania ankietowego w zakresie monitorowania GOZ przez podmioty gospodarcze z województwa ŚLĄSKIEGO z wybranych 5 branż przemysłu (budownictwo, energetyka, chemiczna, rolno-spożywcza, wydobywcza) , w tym:
Wyłonienie reprezentatywnej grupy docelowej przedsiębiorców poprzez zapewnienie udziału w procesie ankietowania grupy reprezentatywnej dla mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw ze wszystkich typów działalności gospodarczej (produkcja/usługi/handel)
Zapewnienie udziału w procesie ankietowania reprezentatywnych przedstawicieli badania:- co najmniej średni szczebel managerski i/lub specjalizacja związana z wdrażaniem GOZ
Zaaranżowanie spotkań i przeprowadzenie minimum 20 ankiet dla każdej branży w oparciu o metodologię CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing - wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny), według dostarczonego scenariusza i zestawu pytań
Zapewnienie obsługi technicznej spotkań badania ankietowego
Rozesłanie i uzyskanie min 20 zwrotnych odpowiedzi na ankietę pomocniczą dotyczącą proponowanych wskaźnikach GOZ
Opracowanie analizy wyników ankiet dla każdej branży oddzielnie
Przygotowanie raportu podsumowującego z wykazem firm/osób/kontaktów uczestniczących w badaniu ankietowym.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG 2. AKRONIM Projektu ,,oto-GOZ".
Miejsce i termin składania ofert: Opis sposobu przygotowania i składania oferty: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do: Monika Lorenz, adres lorenz@min-pan.krakow.pl w terminie do 23.04.2021 r.
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUG
Termin realizacji usługi: do 15.06.2021 r.
Kraków
Wymagania:WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE
Dysponowanie przez Oferenta specjalistami/ekspertami zdolnymi do realizacji prac w następującym zakresie:
I. Kadra posiadająca doświadczenie z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w regionie w wymienionych powyżej branżach gospodarki potwierdzone realizacją działań w tym obszarze
II. Kadra posiadająca doświadczenie w realizacji badań ankietowych metodologią CATI potwierdzone protokołami/referencjami z przeprowadzenia co najmniej 3 badań o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty.

KRYTERIUM OCENY OFERT
1. 50% cena
2. 50% doświadczenie
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto
2. Cenę brutto
3. Termin realizacji usługi
4. Potwierdzenie dysponowania kadrą
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków dopuszczających

SPOSÓB OCENY OFERT
1) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Kryteria
Kryterium nr 1: Cena oferty (Co) - waga 50%.
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium 50 pkt, a pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
cena z VAT oferty z najniższą ceną
Co = -------------------------------------------------- x 50
cena z VAT oferty badanej
Kryterium nr 2: ,,Doświadczenie" (Do) - 50 pkt.
Zamawiający przyzna Wykonawcy 50 punktów za potwierdzenie dysponowania specjalistami/ekspertami. Oferta nie posiadająca takiego potwierdzenia otrzyma 0 punktów.
Ostateczna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w kryterium nr 1 i nr 2, tj. ocena = Co + Do
3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z ceną najniższą.

Uwagi końcowe:
1. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą
e-mail lub faksem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: