Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19958499 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o
Adres: ul. Spokojna 9, 18-402 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 86 2160162, Faks: 86 2160334
E-mail:
Opis:Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o.
przy Ul. Spokojnej 9 zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. 18-400 Łomża, Ul. Spokojna 9 lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2020r. " w terminie do 19 października 2020r. do godz. 15-tej. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2020r. w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2020-10-19
Miejsce i termin realizacji:Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie do 31.03.2021r.
Wymagania:Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm branży transportowej (wykaz badanych firm należy dołączyć do oferty).
Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrujących sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
II) Oferta powinna zawierać:

Informację o oferencie
wykaz firm badanych (przez firmę lub wskazanego biegłego rewidenta) w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),
Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych
w ogłoszeniu.
Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie

III) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego
i zaoferuje najkorzystniejszą cenę za całość zamówienia.

IV) Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do dnia 16 października 2020r.
VI) Wybór jednostki przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego należy do kompetencji Rady Nadzorczej MPK w Łomży sp. z o.o.

VII) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo w szczególności do:

przedłużenia terminu składania ofert,
negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
swobodnego wyboru Oferenta do dalszych negocjacji,
swobodnego wyboru Wykonawcy,
unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,
dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Inne postanowienia: Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po jej wykonaniu,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Halina Pawelczyk - Główny Księgowy tel. 86 2160162 w. 27
Źródło: Internet i własne
Załączniki: