Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25937412 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Organizator:Mazowiecki Szpital SpecjalistycznyA Sp. z o.o
Adres: Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43, tel. 48 361 49 69
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2023 oraz 2024.

ZARZĄD

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819, NIP 7962963679, REGON 670209356 (,,Spółka") zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy2024.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. USŁUGA W ZAKRESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom za okres od dnia 01-01-2023r. do dnia 31-12-2023r. oraz za okres od dnia 01-01-2024r. do dnia 31-12-2024r. Na badanie sprawozdania finansowego składa się badanie sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie sporządzono.
2. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 2019r o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217z późn. zm.) obejmuje:
a) Bilans
c) Rachunek zysków i strat
d) Informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
e) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
e) Rachunek przepływów pieniężnych
f) Sprawozdanie z działalności jednostki
3. Usługa obejmuje:
a) badanie sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r i od 01-01-2024r. do 31-12-2024r, oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
b) badanie sprawozdania finansowego prowadzone jest na tak dobranych próbach zapisów operacji gospodarczych i dowodów księgowych, by dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sporządzenia sprawozdania z badania.
c) Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Zamawiającego oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzania księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2023r. do godz. 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpłynięcia oferty na adres e-mail : dzp@wss.com.pl
2. Oferta wraz z dokumentami, musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
3. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 13.10.2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki.
Termin składania:2023-10-13
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania do dnia:
a) do dnia 05 kwietnia 2024 roku - w przypadku badania sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r .
b) do dnia 05 kwietnia 2025 roku - w przypadku badania sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2024r. do 31-12-2024r .
Wymagania:3. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie usługi badania sprawozdania finansowego poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał podobne usługi, przez co należy rozumieć, że w tym okresie dokonał badania sprawozdania finansowego w minimum 3 szpitalach, zgodnie z definicja zawartą w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm. ) z podaniem nazw szpitali i terminów wykonania usługi.
2. Wykonawca będzie musiał pozostawać w gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W OFERCIE
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Informację o Wykonawcy: w tym o wpisie na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie prowadzenia działalności, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
b) Oświadczenie Wykonawcy i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074).
d) Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
e) Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat z zaznaczeniem, usług badania sprawozdania finansowego w minimum 3 szpitalach (zgodnie z definicja zawartą w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm. )) z podaniem nazw szpitali i terminów wykonania usługi.
f) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. O wyniku przeprowadzonego zapytania tj. o wyborze firmy audytorskiej zostanie Wykonawca powiadomiony po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.
6. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.f, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.
Cena
100%
100 punktów

2. W kryterium ,,cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

P (Ci) =
C min
o 100

Ci

gdzie :
P (Ci) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana oferta za kryterium ,,Cena";
C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto badanej oferty

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach i spełniająca warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Uwagi:RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.z o.o. w Radomiu.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Paulina Gierczak tel. (48 361-48-67 ),
e-mail ws-iso@wss.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem Pani / Pana w zapytaniu ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2023 oraz 2024 objętych zapytaniem ofertowym, na podstawie art.6 ust. 1 pkt b RODO.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości udziału w zapytaniu ofertowym.
5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia zapytania ofertowego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od zakończenia zapytania ofertowego - w przypadku nie wybrania Pani / Pana oferty.
8) W przypadku wybrania Pani/a/ oferty i podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za

rok obrotowy 2023 oraz 2024 Pani/a/ dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń, wynikających z zawartej Umowy.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Kontakt:tel. centrala: 48 361 30 00
Dział Zamówień Publicznych
tel. sekretariat: 48 361 39 00
tel. 48 361 49 69
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43
e-mail: dzp@wss.com.pl
Źródło: Internet i własne