Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16204271 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie grupowego poradnictwa prawnego
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. oleśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 71 721 89 00,, tel. 71 721 89 03
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 18 godzin zegarowych grupowego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu ,,Reintegracja, aktywność, praca", w terminie listopad 2018 r. - kwiecień 2019 r.;
2. poradnictwo prawne zostanie zrealizowane dla 3 grup uczestników projektu ,,Reintegracja, aktywność, praca", po 6 godzin dla każdej grupy;
3. godziny realizacji zajęć zostaną dostosowane do możliwości uczestników. Szczegółowy harmonogram wsparcia zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą;
4. miejsce realizacji zajęć: Oleśnica;
5. miejsce realizacji zapewnia Zamawiający;
6. tematyka poradnictwa: edukacja prawna dotycząca podstawowych praw i obowiązków w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, i prawa pracy. W trakcie zajęć uczestnicy projektu nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.
7. zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem metod aktywizacyjnych, które pozwolą uczestnikom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami i literą prawa.
8. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały do zajęć
Oleśnica, 16.10.2018 r.
Zapytanie ofertowe

9. Wykonawca prowadzi pełną dokumentację realizowanych form wsparcia;
10. Wykonawca przeprowadza badania ewaluacyjne wśród uczestników zajęć oraz sporządza stosowne raporty z ewaluacji.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) osobiście
b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
c) pocztą elektroniczną na adres projekt@mopsolesnica.gov.pl
3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2018-10-22
Miejsce i termin realizacji:VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Rozpoczęcie: listopad 2018 r.
2. Zakończenie: kwiecień 2019.
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykażą, że:
1) dysponują kadrą posiadającą odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe - uzyskany stopień magistra na studiach prawniczych;
b) wpis na listę radców prawnych lub adwokatów;
c) minimum 3 lata doświadczenia z zakresu pomocy społecznej i pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.
V. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Cena -100%
W kryterium ,,Cena" ocenie poddana zostanie zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto za realizacje całości zamówienia. Punktacja za kryterium ,,Cena" zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru:
Liczba punktów za kryterium = (Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100
1) Cena powinna zawierać :
a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
2) Cena powinna zawierać wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.
3) Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna (lub konsorcjum osób fizycznych) nie prowadząca działalności gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne - jeśli dotyczy - oraz podatek dochodowy).
Z wynagrodzenia, o którym mowa powyżej Zamawiający dokona potracenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społecznie i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
4) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.
2. Oferta winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych. Zakres zmian może dotyczyć:
a) terminu i harmonogramu realizacji umowy,

b) ostatecznej liczby Uczestników projektu,
c) zasad płatności.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Kontakt:VII.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Anna Szczucka - Bolibrzuch, tel. 71 721 89 00 Joanna Radecka, tel. 71 721 89 03
Źródło: Internet i własne
Załączniki: