Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła
Organizator:Gmina Nur
Adres: ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 86 2779905, Faks: 86 2779901
E-mail:
Opis:Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest usługa przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur wraz z raportem końcowym z przeprowadzonej inwentaryzacji. Zebrane informację należy umieścić w sporządzonej bazie w formacie .xlsx

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła zostanie przeprowadzona na terenie gminy Nur w budynkach mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Szacuje się, że na terenie Gminy Nur znajduje się ok. 1250 budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) oraz około 50 budynków handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. W gminie Nur jest 12 lokali w budynkach wielorodzinnych, które ogrzewane są indywidualnie.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą kombinowaną - połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego.

Wykonawca wykona zadanie zgodnie z ,,Wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji" będącymi załącznikiem do ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego programu ,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020".

Podstawowe dane o gminie Nur:

Ogólna powierzchnia gminy - 96 km2

Liczba ludności na dzień 31.12.2019 r. - 2827 osób

Na terenie gminy Nur nie ma elektrociepłowni, wszystkie budynki opalane są indywidualnie.
Miejsce i termin składania ofert: V. Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23-07-2020 roku do godz. 1200:

- pocztą elektroniczną na adres inwestycje@gminanur.pl

- faksem na nr (86) 2779901

- ePUAP: Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/

- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
Otwarcie ofert:4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej http://nur.bipgmina.pl/ .
Termin składania:2020-07-23
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia.

Do 23 grudnia 2020 r.
Wymagania:III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone po wykonaniu zadania w terminie 7 dni.

VI. Kryteria oceny oferty: cena - 100%.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena podana w ofercie ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Kwota ta będzie stała przez cały okres realizacji umowy
i nie będzie podlegać zmianie.

2) Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
Numer dokumentu:IZD.271.2.12.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: